Премини към основното съдържание

Предоставяне на схема на основната геодезическа и нивелачна мрежа в М 1:25 000, в цифров вид.

Наименование

Описание

Име 

Предоставяне на схема на основната геодезическа и нивелачна мрежа в М 1:25 000, в цифров вид.

Правно основание 

чл.22 от Закона за геодезията и картографията; чл.49и, ал.1, т.9 от Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители. 

Компетентен орган

Агенция по геодезия, картография и кадастър - Геокартфонд

Начин на заявяване

На място в приемната на Геокартфонд; По електронен път – email или чрез он-лайн форма на заявяване или през информационната система на АГКК

Форма на заявяване и необходими документи

Заявление.

В заявлението задължително се посочва  номенклатурата на картния лист в мащаб 1: 25 000.

Съдържание на резултата

Файл, съдържащ схемата на основната геодезическа и нивелачна мрежа в М 1:25 000

Форма на предоставяне

Само в цифров вид : GIF или JPEG формат 

Начин на предоставяне

По електронен път (по изключение и по искане на Заявителя - на място в приемната на Геокартфонд или чрез куриерска служба по избор и за сметка на Заявителя)

Такса за административната услуга

6.00 лв. на картен лист;

В случай, че услугата се заявява и получава само по електронен път, таксата се намалява с 30%.

Срок за изпълнение на услугата

До 14 дни, считано от датата на заплащане на дължимата такса.

 

Срок на валидност

няма

Забележка

Услугата включва правото на еднократно и в една процедура използване на получените материали и данни.

slogan bg