Предоставяне на пространствени координати за геодезическа точка, получени от ГНСС измервания.

Версия за печатВерсия за печат

Наименование

Описание

Име 

Предоставяне на пространствени координати за геодезическа точка, получени от ГНСС измервания.

Правно основание 

чл.22 от Закона за геодезията и картографията; чл.49и, ал.1, т.3 от Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители.

Компетентен орган

Агенция по геодезия, картография и кадастър - Геокартфонд

Начин на заявяване

На място в приемната на Геокартфонд; По електронен път – email или чрез он-лайн форма на заявяване или през информационната система на АГКК

Форма на заявяване и необходими документи

Заявление.

В заявлението задължително се посочват:

  • номерът на точката, 
  • наименованието на обекта (ГММП или др.), в който е определена точката.

Съдържание на резултата

1. Номер на точката;

2. Пространствени координати на точката и координатна система;

3. Наименование на обекта, в който е определена точката;

4. Година на създаване;

5. Данни относно състояние на точката, в случай, че са налични.

Форма на предоставяне

В цифров вид : PDF формат  и/или на хартия

Начин на предоставяне

На място в приемната на Геокартфонд; По електронен път; Чрез куриерска служба по избор и за сметка на заявителя.

Такса за административната услуга

9.00 лв. на точка;

В случай, че услугата се заявява и получава само по електронен път, таксата се намалява с 30%.

Срок за изпълнение на услугата

До 14 дни, считано от датата на заплащане на дължимата такса.

 

Срок на валидност

няма

Забележка

Услугата включва правото на еднократно и в една процедура използване на получените материали и данни.