Предоставяне на правоъгълни координати, височина и данни за геодезическа точка, определена в БГС2005 (координатна система 2005 г. или в кадастрална координатна система 2005 г.).

Версия за печатВерсия за печат

Наименование

Описание

Име 

Предоставяне на правоъгълни координати, височина и данни за геодезическа точка, определена в БГС2005 (координатна система 2005 г. или в кадастрална координатна система 2005 г.).

Правно основание 

чл.22 от Закона за геодезията и картографията; чл.49и, ал.1, т.2 от Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители. 

Компетентен орган 

Агенция по геодезия, картография и кадастър - Геокартфонд 

Начин на заявяване

На място в приемната на Геокартфонд; По електронен път – email или чрез он-лайн форма на заявяване или през информационната система на АГКК 

Форма на заявяване и необходими документи

Заявление.

В заявлението задължително се посочват:

  • номерът на точката,
  • наименованието на обекта (ГММП или др.), в който е определена точката.

Съдържание на резултата

1. Номер на точката;

2. Координати и нормална височина на точката;

3. Метод на определяне на координатите и височината;

4. Координатна и височинна система;

5. Наименование на обекта, в който е определена точката;

6. Година на създаване;

7. Картен лист (КС 2005, М 1:5000);

8. Данни относно състояние на точката, в случай, че са налични.

Форма на предоставяне

В цифров вид : PDF формат  и/или на хартия

Начин на предоставяне

На място в приемната на Геокартфонд; По електронен път; Чрез куриерска служба по избор и за сметка на заявителя.

Такса за административната услуга

7.00 лв. на точка;

В случай, че услугата се заявява и получава само по електронен път, таксата се намалява с 30%.

Срок за изпълнение на услугата

До 14 дни, считано от датата на заплащане на дължимата такса.

 

Срок на валидност

няма

Забележка

Услугата включва правото на еднократно и в една процедура използване на получените материали и данни.