Предоставяне на копие от оцифрен кадастрален план в графичен вид

Версия за печатВерсия за печат

Наименование

Описание

Име 

Предоставяне на копие от оцифрен кадастрален план в графичен вид.

Правно основание 

чл.22 от Закона за геодезията и картографията; чл.49и, ал.1, т.25а от Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители. 

Компетентен орган 

Агенция по геодезия, картография и кадастър - Геокартфонд 

Начин на заявяване

На място в приемната на Геокартфонд; По електронен път – email или чрез он-лайн форма на заявяване или през информационната система на АГКК 

Форма на заявяване и необходими документи

Заявление.

В заявлението задължително се посочват:

  • наименование  на населено място,  
  • година на плана,
  • обхвата на копието (напр. целият план или част, определена с номер на квартал и имот или обхват около църква, училище, читалище или друг недвусмислено идентифициран обект)

Съдържание на резултата

Разпечатан на хартия плана или част от него с нанесена информация за определящите го характеристики (наименование, година и др.), и заверен с мокър печат

Форма на предоставяне

На хартия

Начин на предоставяне

На място в приемната на Геокартфонд; Чрез куриерска служба по избор и за сметка на заявителя.

Такса за административната услуга

2.00 лв. на квадратен дециметър, но не по-малко от 15.00 лв.

 

Срок за изпълнение на услугата

До 14 дни, считано от датата на заплащане на дължимата такса.

 

Срок на валидност

няма

Забележка

Услугата включва правото на еднократно и в една процедура използване на получените материали и данни.