Предоставяне на копие от оцифрен кадастрален план в цифров вид с данни за собствеността

Версия за печатВерсия за печат

Наименование

Описание

Име 

Предоставяне на копие от оцифрен кадастрален план в цифров вид с данни за собствеността.

Правно основание 

чл.22 от Закона за геодезията и картографията; чл.49и, ал.1, т.25в от Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители. 

Компетентен орган

Агенция по геодезия, картография и кадастър - Геокартфонд

Начин на заявяване

На място в приемната на Геокартфонд; По електронен път – email или чрез он-лайн форма на заявяване или през информационната система на АГКК

Форма на заявяване и необходими документи

1. Заявление;

2. Копие от документ/и за собственост или удостоверение, че заявителят е регистриран като администратор на лични данни (не се изисква от общини и ведомства)

В заявлението задължително се посочват:

  • наименование  на населено място,
  • година на плана,
  • обхват на копието (напр. целият план или част, определена с номер на квартал и имот или обхват около църква, училище, читалище или друг недвусмислено идентифициран обект)

Съдържание на резултата

Файл, съдържащ част или целия план с данни за собствеността..

Форма на предоставяне

В цифров вид: CAD формат

Начин на предоставяне

По електронен път (по изключение и по искане на Заявителя - на място в приемната на Геокартфонд или чрез куриерска служба по избор и за сметка на Заявителя)

Такса за административната услуга

0,60 лв. на поземлен имот, но не по-малко от 10 лв.;

Срок за изпълнение на услугата

До 14 дни, считано от датата на заплащане на дължимата такса.

 

Срок на валидност

няма

Забележка

Услугата включва правото на еднократно и в една процедура използване на получените материали и данни.