Премини към основното съдържание

Предоставяне на копие от единичен архивен документ в цифров вид.

Наименование

Описание

Име 

Предоставяне на копие от единичен архивен документ в цифров вид.

Правно основание 

чл.22 от Закона за геодезията и картографията; чл.49и, ал.1, т.24 от Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители. 

Компетентен орган

Агенция по геодезия, картография и кадастър - Геокартфонд

Начин на заявяване

На място в приемната на Геокартфонд; По електронен път – email или чрез он-лайн форма на заявяване или през информационната система на АГКК

Форма на заявяване и необходими документи

Заявление.

В заявлението задължително се посочват: наименование, номер, годината на създаване и други атрибути, които точно да идентифицират документа или частта от него (напр. номер на ключ за аерозаснемане и година на летене или копе от „Условни знаци за топографски карти в мащаби 1:5000 и 1:10 000“ от 1959 г. – табла 3, 4, 5 и 6)

 

Съдържание на резултата

1. Файл, съдържащ сканирания документ или част от него;

2. Разпечатан на хартия сканирания документ или част него, с нанесена информация за определящите го характеристики (наименование, година и др.), и заверен с мокър печат – за случаите по чл. 49и, ал. 2 от Тарифа 14

Форма на предоставяне

В цифров вид: PDF формат или JPEG формат, резолюция 300 dpi;

И на хартия в случаите по чл. 49и, ал. 2 от Тарифа 14

Начин на предоставяне

По електронен път;

На място в приемната на Геокартфонд;Чрез куриерска служба по избор и за сметка на заявителя - в случаите на чл. 49и, ал. 2 от Тарифа 14

Такса за административната услуга

5.00 лв. на лист;

В случай, че услугата се заявява и получава само по електронен път, таксата се намалява с 30%.

6.00 лв. на лист - в случаите на чл. 49и, ал. 2 от Тарифа 14

Срок за изпълнение на услугата

До 14 дни, считано от датата на заплащане на дължимата такса.

 

Срок на валидност

няма

Забележка

Услугата включва правото на еднократно и в една процедура използване на получените материали и данни.

slogan bg