Предоставяне на копие от архивен кадастрален или регулационен план в цифров вид

Версия за печатВерсия за печат

Наименование

Описание

Име 

Предоставяне на копие от архивен кадастрален или регулационен план в цифров вид

Правно основание

чл.22 от Закона за геодезията и картографията; чл.49и, ал.1, т.23 от Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители.

Компетентен орган

Агенция по геодезия, картография и кадастър - Геокартфонд

Начин на заявяване

На място в приемната на Геокартфонд; По електронен път – email или чрез он-лайн форма на заявяване или през информационната система на АГКК

Форма на заявяване и необходими документи

Заявление.

В заявлението задължително се посочват:

  • Формата на предоставяне (само в цифров вид или и на хартия);

и

 за архивни планове в земедлески земи:

-       наименование на плана,

-       номер на кадастрален лист,

-       обхват на копието (напр. целият кадастрален лист или част, определена с номер на имот или обхват около воденица, каптаж или друг  недвусмислено идентифициран обект)

за архивни кадастрални и регулационни планове на населени места:

-       наименование на населено място,

-       година на влизане в сила на плана,

-       обхват на копието (напр. целият план или част, определена с номер на квартал и имот или обхват около църква, училище, читалище или друг недвусмислено идентифициран обект)

Съдържание на резултата

1. Файл, съдържащ сканирания архивен план или част от него;

2. Разпечатано на хартия копие/извадка, с нанесена информация за наименование и година на изработване/влизане в сила на плана, и заповед за одобряване, когато е известна, и заверено с мокър печат – за случаите по чл. 49и, ал. 2 от Тарифа 14.

Форма на предоставяне

В цифров вид: TIF формат, резолюция 300 dpi;

И на хартия в случаите по чл. 49и, ал. 2 от Тарифа 14

Начин на предоставяне

По електронен път;

На място в приемната на Геокартфонд;Чрез лицензиран пощенски операторпо избор и за сметка на заявителя - в случаите на чл. 49и, ал. 2 от Тарифа 14

Такса за административната услуга

2.00 лв. на квадратен дециметър;

В случай, че услугата се заявява и получава само по електронен път, таксата се намалява с 30%.

2.40 лв. на квадратен дециметър - в случаите на чл. 49и, ал. 2 от Тарифа 14

Срок за изпълнение на услугата

До 14 дни, считано от датата на заплащане на дължимата такса.

 

Срок на валидност

няма

Забележка

Услугата включва правото на еднократно и в една процедура използване на получените материали и данни.