Предоставяне на координати на координатните кръстове на едромащабна топографска карта или архивен план.

Версия за печатВерсия за печат

Наименование

Описание

Име 

Предоставяне на координати на координатните кръстове на едромащабна топографска карта или архивен план.

Правно основание 

чл.22 от Закона за геодезията и картографията; чл.49и, ал.1, т.6 от Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители. 

Компетентен орган

Агенция по геодезия, картография и кадастър - Геокартфонд

Начин на заявяване

На място в приемната на Геокартфонд; По електронен път – email или чрез он-лайн форма на заявяване или през информационната система на АГКК

Форма на заявяване и необходими документи

Заявление.

В заявлението задължително се посочват:

  • описание на координатния кръст (напр. югозападен ъгъл на к.л. или в близост до имот № и др.),
  • номенклатурата на картния лист от ЕТК, М 1:5000

и/или

  • номерът на кадастралния лист и наименованието на архивния план.

Съдържание на резултата

1. Номенклатура на картен лист от ЕТК или номер на кадастрален лист и наименование и година на изработване на съответния архивен план;

2. Условен номер/описание на координатен кръст;

3. Координати на координатен кръст и координатната система, в която са определени.

Форма на предоставяне

В цифров вид : PDF формат  и/или на хартия

Начин на предоставяне

На място в приемната на Геокартфонд; По електронен път; Чрез куриерска служба по избор и за сметка на заявителя.

Такса за административната услуга

5.00 лв. на кръст;

В случай, че услугата се заявява и получава само по електронен път, таксата се намалява с 30%.

Срок за изпълнение на услугата

До 14 дни, считано от датата на заплащане на дължимата такса.

 

Срок на валидност

няма

Забележка

Услугата включва правото на еднократно и в една процедура използване на получените материали и данни.