Предоставяне на координати и височина, включително реперни данни, на точка от работната геодезическа основа.

Версия за печатВерсия за печат

Наименование

Описание

Име 

Предоставяне на координати и височина, включително реперни данни, на точка от работната геодезическа основа.

Правно основание 

чл.22 от Закона за геодезията и картографията; чл.49и, ал.1, т.7 от Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители. 

Компетентен орган

Агенция по геодезия, картография и кадастър - Геокартфонд

Начин на заявяване

На място в приемната на Геокартфонд; По електронен път – email или чрез он-лайн форма на заявяване или през информационната система на АГКК

Форма на заявяване и необходими документи

Заявление.

В заявлението задължително се посочва номерът на точката и наименованоието на РГО, в която е определена.

Съдържание на резултата

1. Номер на точката;

2. Координати и нормална височина на точката;

3. Метод на определяне на координатите и височината;

4. Координатна и височинна система;

5. Наименование на обекта, в който е определена точката;

6. Година на създаване;

7. Картен лист (М 1:5000);

8. Реперни данни;

9. Данни относно състояние на точката, в случай, че са налични.

Форма на предоставяне

В цифров вид : PDF формат  и/или на хартия

Начин на предоставяне

На място в приемната на Геокартфонд; По електронен път; Чрез куриерска служба по избор и за сметка на заявителя.

Такса за административната услуга

3.00 лв. на точка;

В случай, че услугата се заявява и получава само по електронен път, таксата се намалява с 30%.

Срок за изпълнение на услугата

До 14 дни, считано от датата на заплащане на дължимата такса.

 

Срок на валидност

няма

Забележка

Услугата включва правото на еднократно и в една процедура използване на получените материали и данни.