Предоставяне на извлечение от регистъра на собствеността (разписния списък) към кадастрален план

Версия за печатВерсия за печат

Наименование

Описание

Име 

Предоставяне на извлечение от регистъра на собствеността (разписния списък) към кадастрален план.

Правно основание 

чл.22 от Закона за геодезията и картографията; чл.49и, ал.1, т.26 от Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители.

Компетентен орган

Агенция по геодезия, картография и кадастър - Геокартфонд

Начин на заявяване

На място в приемната на Геокартфонд; По електронен път – email или чрез он-лайн форма на заявяване или през информационната система на АГКК

Форма на заявяване и необходими документи

1. Заявление;

2. Копие от документ/и за собственост или удостоверение, че заявителят е регистриран като администратор на лични данни (не се изисква от общини и ведомства)

В заявлението задължително се посочват:

  • наименование  на населено място,
  • година на плана,
  • номера на имоти, за които се иска извлечение от регистъра.

Съдържание на резултата

Разпечатано на хартия и заверено с мокър печат извлечение от регистъра на собствеността (разписния списък) към оцифрен кадастрален план, с нанесена информация за определящите го характеристики (наименование, година и др.).

Форма на предоставяне

На хартия;

Начин на предоставяне

На място в приемната на Геокартфонд; Чрез лицензиран пощенски оператор по избор и за сметка на заявителя.

Такса за административната услуга

0,10 лв. за един поземлен имот, но не по-малко от 5.00 лв.;

Срок за изпълнение на услугата

До 14 дни, считано от датата на заплащане на дължимата такса.

 

Срок на валидност

няма

Забележка

Услугата включва правото на еднократно и в една процедура използване на получените материали и данни.