Предоставяне на данни от мареографните станции, на хартия и/или в цифров вид

Версия за печатВерсия за печат

Наименование

Описание

Име 

Предоставяне на данни от мареографните станции, на хартия и/или в цифров вид.

Правно основание 

чл.22 от Закона за геодезията и картографията; чл.49и, ал.1, т.12 от Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители. 

Компетентен орган

Агенция по геодезия, картография и кадастър - Геокартфонд

Начин на заявяване

На място в приемната на Геокартфонд; По електронен път – email или чрез он-лайн форма на заявяване или през информационната система на АГКК

Форма на заявяване и необходими документи

Заявление.

В заявлението задължително се посочват: името на мариографната станция и период, за който се иска осреднена стойност

Съдържание на резултата

1. Наименование на мареографната станция;

2. Осреднена стойност на нивото на Черно море;

3. Период на измерване;

Форма на предоставяне

В цифров вид : PDF формат и/или на хартия

Начин на предоставяне

На място в приемната на Геокартфонд; По електронен път; Чрез куриерска служба по избор и за сметка на заявителя.

Такса за административната услуга

10.00 лв. за периодично осреднени стойности;

В случай, че услугата се заявява и получава само по електронен път, таксата се намалява с 30%.

Срок за изпълнение на услугата

До 14 дни, считано от датата на заплащане на дължимата такса.

 

Срок на валидност

няма

Забележка

Услугата включва правото на еднократно и в една процедура използване на получените материали и данни.