Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост

Версия за печатВерсия за печат
Статус на oбществената поръчка: 
Затворена

 

         О  Б  Я  В  А       

 

            Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), гр. София, ул. „Мусала” № 1, чл. 16, ал. 2, във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 1, 2, и 5 и Глава 5 - та от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС) и чл. 4, ал.1, т. 1 и т. 21 и ал. 5 от Устройствения правилник на Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, находящ се в гр. София, кв. „Павлово“, ул. „Мусала” № 5:

 

Предназначение на имота, обект на търга: Част от сграда с идентификатор 68134.1930.566.2 принадлежаща към недвижим имот - публична държавна собственост, представляващ помещение за обществено хранене - бюфет за ведомствено обслужване с отдаваема площ 13.20 кв.м., находящ се на приземния етаж в административна сграда на централното управление на АГКК - гр. София, ул. „Мусала“ № 1.

Срок на наемното правоотношение – 5 (пет) години.

 

Начална тръжна месечна наемна цена - 121.37 лв. (сто двадесет и един лева и тридесет и седем стотинки) без ДДС.

Съгласно ЗДДС, върху договорената месечна цена се начислява 20% ДДС.

 

Тръжната документация не се закупува. Всеки участник може свободно да я изтегли от официалната интернет страница на АГКК, „Профил на купувача”, раздел „Обществени поръчки” http://www.cadastre.bg/public-contracts.

 

Дати за оглед на обекта: Огледът на обекта се извършва след предварителна заявка на тел. 02/8188317, лица за контакти - Валери Върбанов - началник отдел „Финансово-стопански дейности” и Боян Чиприянов - младши експерт в Главна дирекция „Регионални служби”. Огледът се извършва не по-рано от 2 дни след подаване на заявката.

 

Депозита за участие в търга е в размер на 20 лв. (двадесет лева), и същия се заплаща по сметка на Агенция по геодезия, картография и кадастър - БНБ, клон Батенберг, IBAN: BG47BNBG 9661 3300 1104 03, BIC - BNBGBGSD;

 

Писмените заявления за участие, се изготвят в един екземпляр и се представят в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен негов представител. Заявленията се приемат всеки работен ден от 08:30 - 16:00 ч., след публикуване на обявата до 16:00 часа на 08.04.2016 г. вкл. в деловодството на АГКК (гр. София, кв. “Павлово”, ул. “Мусала” № 1, етаж 1- ви).

 

Търгът ще се проведе на 11.04.2016 г. от 10:00 часа в сградата на сградата АГКК -  гр. София, ул. „Мусала” № 1.

 

За допълнителна информация, тел. за контакти: 02/8188317 – Валери Върбанов, началник отдел „Финансово-стопански дейности”.