Обществени поръчки

Сист. № Заглавие Дата на публ. Статус
11797 Извънгаранционно обслужване и ремонт на служебните автомобили, собственост на Агенция по геодезия, картография и кадастър 22.03.2016 Възложена
11762 Доставка, чрез покупка, на нов автомобил за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър 17.03.2016 Възложена
11761 Доставка на специализиран софтуер за изграждане, управление и употреба на дигитализирани документи чрез електронен архив 17.03.2016 Възложена
11751 Доразвиване на Кадастрална Административна Информационна Система (КАИС), 16.03.2016 Възложена
11723 Осигуряване на комуникационна свързаност на Агенцията по геодезия, картография и кадастър 14.03.2016 Възложена
11689 Доставка, чрез покупка, на нов автомобил за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър 09.03.2016
Възложена
Оттеглена
11662 Доставка на канцеларски материлаи и консумативи 02.03.2016 Възложена
11231 Предоставяне на фиксирани телефонни услуги и интернет услуги за нуждите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър 13.01.2016 Възложена
10924 Осигуряване на застраховки за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър” при следните обособени позиции: „Застраховка на имущество” „Гражданска отговорност” (включваща в себе си и Злополука на лицата в МПС), Застраховка "Пълно автокаско" и гр 26.11.2015 Възложена
10887 Доставка, чрез покупка, на нов лек автомобил за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър 20.11.2015 Възложена
10884 Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър 20.11.2015 Възложена
10725 Доставка и монтаж на мебели за нуждите на Службата по геодезия, картография и кадастър – Враца 09.11.2015 Възложена
10696 Доставка на два сървъра за виртуализация и един файлов сървър за нуждите на АГКК 03.11.2015 Възложена
10587 Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър“съгласно техническото задание, приложено към публичната покана, в рамките на прогнозната стойност 20.10.2015
Възложена
Оттеглена
10494 Услуги по текущо, основно и извънредно почистване на сградите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и териториалните й звена 02.10.2015 Възложена
10442 Доставка и монтаж на газово съоръжение и инсталация за нуждите на Службата по геодезия, картография и кадастър - гр.София при Агенция по геодезия, картография, съгласно одобрените проекти 18.09.2015 Възложена
10406 Създаване на цифрова едромащабна топографска карта (ЦЕТК) за района на Българската антарктическа база (БАБ) 12.09.2015 Възложена
10378 Разработване на нови функционалности на ИИСКИР за поддържане и предоставяне на допълнителни специализирани данни, съдържащи се в Картата на възстановената собственост 07.09.2015 Възложена
10275 Услуги по текущо, основно и извънредно почистване на сградите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и териториалните й звена 24.08.2015 Възложена
10232 Подпомагане на дейността в приемната на Служба по геодезия, картография и кадастър София град”, съгласно техническото задание, приложено към условията за участие към публичната покана, в рамките на прогнозната стойност 14.08.2015
Възложена
Оттеглена
10230 Административно-техническа помощ на Службите по геодезия, картография и кадастър, състояща се в окомплектоване на документи, сортиране, подреждане, класифициране и подготовка за архивиране на преписки 14.08.2015
Възложена
Оттеглена
10226 Доставка на процесори и мрежови компоненти, за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър 13.08.2015 Възложена
10173 Повишаване квалификацията на служителите в АГКК за предоставяне на комплексни електронни административни услуги, чрез провеждане на специализирано обучение 03.08.2015 Възложена
10172 Осигуряване на транспорт, хотелско настаняване и кетъринг за групи участници и лекторски екип в изнесено обучение 03.08.2015 Възложена
10107 Техническа помощ и поддръжка на хардуера в Агенцията по геодезия, картография и кадастър и 28-те служби по геодезия, картография и кадастър 22.07.2015 Възложена