Обществени поръчки

Сист. № Заглавие Дата на публ. Статус
10275 Услуги по текущо, основно и извънредно почистване на сградите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и териториалните й звена 24.08.2015 Възложена
10232 Подпомагане на дейността в приемната на Служба по геодезия, картография и кадастър София град”, съгласно техническото задание, приложено към условията за участие към публичната покана, в рамките на прогнозната стойност 14.08.2015
Възложена
Оттеглена
10230 Административно-техническа помощ на Службите по геодезия, картография и кадастър, състояща се в окомплектоване на документи, сортиране, подреждане, класифициране и подготовка за архивиране на преписки 14.08.2015
Възложена
Оттеглена
10226 Доставка на процесори и мрежови компоненти, за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър 13.08.2015 Възложена
10173 Повишаване квалификацията на служителите в АГКК за предоставяне на комплексни електронни административни услуги, чрез провеждане на специализирано обучение 03.08.2015 Възложена
10172 Осигуряване на транспорт, хотелско настаняване и кетъринг за групи участници и лекторски екип в изнесено обучение 03.08.2015 Възложена