Обществени поръчки

Сист. № Заглавие Дата на публ. Дата на актуал. Статус
24918 Доставка на 2 броя сървъри за надграждане и резервиране на съществуващата информационна среда на КАИС и ИИСКИР 16.07.2019 17.10.2019 Възложена
24177 Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с основен ремонт на апартаменти, собственост на АГКК 25.06.2019 21.08.2019 Възложена
24118 Одит на Кадастрална административна информационна система и Интегрирана информационна система за кадастър и имотен регистър – част Кадастър 20.06.2019 30.08.2019 Възложена
24077 Извършване на периодични медицински прегледи и изследвания на служителите, работещи в АГКК и 28-те СГККК 18.06.2019 03.09.2019 Възложена
24032 Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с основен ремонт на 4 етаж в корпус 2 на административната сграда на АГКК, находяща се в гр. София, ул. „Мусала“ 1, включително упражняване на авторски надзор 13.06.2019 21.08.2019 Възложена
23748 Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с основен ремонт на апартаменти, собственост на АГКК 21.05.2019 25.06.2019 ПРЕКРАТЕНА
22983 Доставка и монтаж на 2 (два) броя въздушноохлаждаеми прецизни климатизатори с изнесен кондензатор на директно изпарение сплит система, тип „Close Control Unit“ за обект „Център за данни“ при АГКК 29.03.2019 29.05.2019 Възложена
21199 „Абонаментно обслужване и поддръжка на климатичната техника, монтирана в сградите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и региналните Служби по геодезия, картография и кадастър (СГКК)“ 27.12.2018 01.04.2019 Възложена
21072 Абонаментно обслужване и поддръжка на климатичната техника, монтирана в сградите на АГКК и региналните Служби по геодезия, картография и кадастър 13.12.2018 27.12.2018
Затворена
ПРЕКРАТЕНА
20692 Осигуряване на застраховки за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър 10.12.2018 25.01.2019 Възложена
20435 Абонаментно обслужване и поддръжка на климатичната техника, монтирана в сградите на АГКК и регионалните СГКК 16.11.2018 12.12.2018 ПРЕКРАТЕНА
19544 Доставка на очила за корекция на зрението и/или за работа с видеодисплеи за нуждите на служителите, работещи в Агенция по геодезия, картография и кадастър и 28-те Служби по геодезия,картография и кадастър 16.08.2018 15.11.2018 Възложена
18385 Извършване на текущ ремонт в апартаменти на АГКК, находящи се на бул. „Черни връх“ 41, вх. А, ап. 2 и ж.к. Дружба, бл. 35, вх. В, ап. 23.05.2018 01.11.2018 Възложена
17940 Инженеринг на трафопост за присъединяване към електрическата мрежа със сигурност на захранване-първа и нулева категория на административни сгради, находящи се на улица „Мусала“ №1, м. „Павлово-Бъкстон“, СО-район „Витоша 02.03.2018 13.09.2018 Възложена
16583 Доставка на оригинални тонери за цветни принтери с марка Lexmark, модел CS720de и модел C950de, за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър 30.10.2017 26.07.2018 Възложена
15896 Извършване на краткосрочна поддръжка на Кадастралната Административна информационна система (КАИС) и Интегрирана информационна система за кадастър и имотен регистър (ИИСКИР) компонент „Кадастър“ за Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) 21.09.2017 12.12.2018 Възложена
16146 Логистично обезпечаване на конференция и пленарно заседание на Постоянната комисия по кадастър на Европейския съюз 13.09.2017 26.07.2018 Възложена
15072 Доставка на метални архивни шкафове за нуждите на АГКК 23.05.2017 26.07.2018 Възложена
14237 Осигуряване на информация и комуникация по проект „Създаване на кадастрални данни в цифров вид и развитие на електронните административни услуги на Агенция по геодезия, картография и кадастър 06.02.2017 26.07.2018 Възложена
11968 Привеждане на наличните геоданни за административни единици в АГКК, съгласно изискванията на директива 2007/2/ ЕО за изграждане на инфраструктура на пространствени данни /INSPIRE/ и закона за достъп до пространствените данни 13.04.2016 14.04.2016
Възложена
Оттеглена
11841 Извършване на основни и текущи ремонти в сгради предоставени на Агенция по геодезия по картография и кадастър и структурните звена – Служби по геодезия, картография и кадастър 28.03.2016 30.07.2018 Възложена
11797 Извънгаранционно обслужване и ремонт на служебните автомобили, собственост на Агенция по геодезия, картография и кадастър 22.03.2016 30.07.2018 Възложена
11762 Доставка, чрез покупка, на нов автомобил за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър 17.03.2016 30.07.2018 Възложена
11761 Доставка на специализиран софтуер за изграждане, управление и употреба на дигитализирани документи чрез електронен архив 17.03.2016 30.07.2018 Възложена
11751 Доразвиване на Кадастрална Административна Информационна Система (КАИС), 16.03.2016 25.04.2016 Възложена