Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД – 02 – 20 - 4 от 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри

Версия за печатВерсия за печат

 

             Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри

(обн., ДВ, бр. 83 от 2016 г.)

 

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (обн., ДВ, бр. 83 от 2016 г.) е разработен в изпълнение на § 28 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (обн., ДВ, бр. 41 от 2019 г.). С предлагания проект на акт се цели:

 1. Да се определят условията и редът за осъществяване и прекратяване на дейността по административно обслужване от лицата, придобили правоспособност по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър, контролът, осъществяван от Агенцията по геодезия, картография и кадастър върху дейността на правоспособните лица и видовете документи, които те издават от името на агенцията.
 2. Изпълнение на Решение № 704 на Министерския съвет от 2018 г. за приемане на мерки за трансформация на модела на административното обслужване, като в Приложение № 1 и Приложение № 2 към проекта на наредба, за изпълнението на всяка услуга са посочени кои документи се получават по служебен път и какви данни и документи се предоставят от заявителя.
 3. Регламентиране на правила за прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), с влизането в сила на който отпадна изискването за регистриране на лицата, като администратори на лични данни, от което произтича необходимостта от промяна в раздел VIII на Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г., относно регламентирането на ограниченията на достъпа до данните и услугите, предоставяни от кадастрална карта и кадастрални регистри.
 4. Прецизиране на някои от текстовете, за които в хода на прилагането им е констатирано, че са неточни, непълни, неясни или водят до двусмислено тълкуване.

С въвеждане на предложените изменения и допълнения в проекта на наредба се очаква да се намали административната тежест за гражданите и бизнеса.

 

Дата на откриване – 16.08.2019 г.

Дата на приключване – 16.09.2019 г.

Сфера на действие: регионално развитие

Целева група: всички заинтересувани

Наименование на файлове  – Proekt na naredba_15 08 2019g, Motivi_15 08 2019g 

Проект!         

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

 

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД – 02 – 20 - 4 от
2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (oбн. ДВ, бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88 от 2017 г., изм. ДВ, бр. 8 от 2019 г.)

           

§ 1. В чл. 1, ал. 2 се създава т. 3:

            „3. условията и редът за осъществяване и прекратяване на дейността по административно обслужване, от лицата, придобили правоспособност по реда на ЗКИР, контролът, осъществяван от Агенцията по геодезия, картография и кадастър върху дейността на правоспособните лица и видовете документи, които те издават от името на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.“

 

§ 2. В чл. 6, ал. 3, думите „име, ЕГН и лична карта“ се заменят с „документ за самоличност“.

 

§ 3. В чл. 11, ал. 1 се изменя така:

            „(1) Официалните документи се издават и авторизират от началника на службата по геодезия, картография и кадастър, изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър или оправомощени от него служители за територията на цялата страна, от  оправомощени лица по чл. 30, ал. 4 и чл. 35, ал. 4, и от лицата по чл. 36а, ал. 1.“

 

§ 4. В чл. 12, ал. 2 и 3 се отменят.

 

§ 5. В чл. 14, ал. 2 и 3 се изменят така:

            „(2) За изпълнение на услуга, при подаване на заявление се прилагат документи или идентификационни данни за документите, в случай че за същите има създадени регистри на държавната или общинската администрация или с тях се удостоверяват обстоятелства, които се съдържат в база данни на държавната или общинската администрация. Документите, които заявителят прилага, и тези които се получават по служебен път, са посочени в приложения № 1 и 2. 

            (3) Когато е налице обективна невъзможност за получаване на съответните документи по служебен път, Агенцията по геодезия, картография и кадастър може да ги поиска от заявителя, който е задължен да ги представи.“

 

§ 6. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:

 1. Досегашният текст става ал. 1 и в него:

а) в т. 3, след думата „име“ се поставя наклонена черта и се добавя „наименование“ и абревиатурата „ЕГН“ се заменя с „единен граждански номер“.

б) в т. 12, абревиатурата „ЕГН“ се заменя с „единен граждански номер“ и думите „чл. 14, ал. 3“ се заменят с „чл. 26, ал. 1“;

 1. Създава се ал. 2:

„(2) Проектът за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, документите и материалите, изработени в цифров вид, се подписват с квалифициран електронен подпис от правоспособното лице.“

 

§ 7. В чл. 17, ал. 1 се изменя така:

„(1) Заявленията се въвеждат и регистрират в административната информационна система от заявителя, от служител на службата по геодезия, картография и кадастър, от оправомощено лице по чл. 30, ал. 4 и чл. 35, ал. 4, и от лице по чл. 36а, ал. 1.“

 

§ 8. В чл. 18, ал. 2 се изменя така:

„(2) За входящия номер на успешно регистрираното заявление, заявителят се уведомява на място, на посочения от него адрес/електронен адрес.“

 

            § 9. В чл. 19, ал. 4 и 5 се отменят.

 

§ 10.  В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:

 1. В ал. 1, думите „когато не се изменят“ се заменят с „и/или за изменение на“.
  1. Алинея 2 се отменя.

 

 

§ 11. В чл. 21, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

 1. В т. 1, думите „по чл. 20, ал. 2“ се заменят с „на изменение на граници и очертания на обектите на кадастъра“.
 2. В т. 2, думите „в случаите по чл. 20, ал. 1“ се заменят с „извън случаите по т. 1“.

 

§ 12. В чл. 23 се правят следните допълнения:

 1. В ал. 1, след думата „кореспонденция“ се поставя наклонена черта и се добавя „електронен адрес“.
 2. Създава се нова ал. 3:

„(3) Заявителят се счита за уведомен на посочения от него електронен адрес, ако изпращащият получи съобщение за доставена поща.“

 

§ 13. В чл. 26, ал. 1 се изменя така:

„(1) Правото да получи резултата от услугата има заинтересованото или упълномощено от него лице. В случаите, в които заинтересованото лице е заявител, резултатът от услугата може да бъде получен и от лице, посочено от него в заявлението.“

 

§ 14. В чл. 30, ал. 6, изречение второ се изменя така:

„Списък на лицата, оправомощени със заповедите по ал. 4, се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.“

 

§ 15. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:

 1. Досегашният текст става ал. 1.
 2. Създава се нова ал. 2:

„(2) Оправомощените лица по чл. 30, ал. 4, които при административното обслужване обработват лични данни, са длъжни да спазват Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), обн. ОВ, L 119 от 4 май 2016 г. (Регламент (ЕС) 2016/679), Закона за защита на личните данни и раздел VIII.“

 

 

§ 16. В чл. 35, ал. 6, изречение второ се изменя така:

„Списък на лицата, оправомощени със заповедите по ал. 4, се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.“ 

 

§ 17. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения:

 1. Досегашният текст става ал. 1.
 2. Създава се нова ал. 2:

„(2) Оправомощените лица по чл. 35, ал. 4, които при административното обслужване обработват лични данни, са длъжни да спазват Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за защита на личните данни и раздел VIII.“

           

§ 18. Създава се раздел VIа:

Раздел VIа

Административно обслужване с кадастрална информация от лицата, придобили правоспособност по реда на ЗКИР

Чл. 36а. (1) Лице, придобило правоспособност по реда на ЗКИР, което е търговец или е лице упражняващо свободна професия, може да подпомага службите по геодезия, картография и кадастър при административното обслужване с кадастрална информация, за територията на цялата страна, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

(2) Правоспособното лице, което желае да извършва дейността по административно обслужване, подава заявление до изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

(3) Заявлението по ал. 2 съдържа:

1. за физическо лице - трите имена и единен граждански номер, адрес за кореспонденция, електронен адрес, адрес на офиса/помещението, където ще се изпълнява дейността, работно време;

2. за едноличен търговец или юридическо лице - наименование, БУЛСТАТ, адрес за кореспонденция, адрес на офиса/помещението, където ще се изпълнява дейността, работно време и данни за служител/и на търговеца, които са правоспособни лица по ЗКИР и ще извършват дейността - трите имена, единен граждански номер и електронен адрес.

(4) Към заявлението лицето по ал. 1 прилага декларации за:

1. наличието на офис/помещение и необходимата офис-техника, обезпечаващи изпълнението на дейностите по административно обслужване;

2. осигуряване на равен достъп до административните услуги и информация за тях (вида и начина на предоставяне на услугите, дължимите държавни такси, възможностите за предприемане на административни действия пред компетентен орган), качествено предоставяне на услугите, законност, достъпност, отговорност, обективност и безпристрастност;

3. спазване изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679, на Закона за защита на личните данни и на раздел VIII при обработване на лични данни при изпълнение на дейностите по чл. 36в.

(5) Декларацията по ал. 4, т. 3 се подава и от всички правоспособни физически лица, служители на едноличния търговец или на юридическото лице, които ще извършват административно обслужване.

Чл. 36б. (1) Заявлението и приложените към него документи се разглеждат от служител на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, определен със заповед на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, който проверява дали са изпълнени изискванията на чл. 36а, като:

 1. при изпълнение на изисквания на чл. 36а, в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР се отбелязва, че правоспособното лице може да извършва дейността по административно обслужване;
 2. при неизпълнение на изисквания на чл. 36а, правоспособното лице писмено се уведомява да отстрани установените недостатъци в определен срок. При неотстраняване на недостатъците в определения срок, правоспособното лице се уведомява, че не може да извършва дейността по административно обслужване.

Чл. 36в. (1) При извършване на административното обслужване, лицето по чл. 36а, ал. 1 приема и обработва заявления, и предоставя следните официални документи:

 1. скица на поземлен имот;
 2. скица на сграда;
 3. схема на самостоятелен обект;
 4. удостоверение за наличие или липса на данни.

(2) Лицето по чл. 36а, ал. 1 може да приема и заявления за извършване на изменения на кадастралния регистър на недвижимите имоти.

Чл. 36г. (1) При приемане и регистриране на заявление за услуга, лицето по чл. 36а, ал. 1 спазва изискванията на раздел III, които са относими към конкретната услуга, с изключение на разпоредбите относно уведомяването.

(2) При изпълнение и предоставяне на услуги, лицето по чл. 36а, ал. 1 спазва изискванията на раздел IV и раздел VII, които са относими към конкретната услуга, с изключение на разпоредбите относно уведомяването.

(3) При изпълнение на дейността по административно обслужване, лицето по чл. 36а, ал. 1 е длъжно:

 1. да спазва принципите на административното обслужване: осигуряване на равен достъп до административните услуги и информация за тях - вида и начина на предоставяне на услугите, дължимите държавни такси, възможностите за предприемане на административни действия пред компетентен орган; качествено предоставяне на услугите, законност, достъпност, отговорност, обективност и безпристрастност;
 2. да спазва изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679, на Закона за защита на личните данни и на раздел VIII.

(4) Лицето по чл. 36а, ал. 1 предоставя официалните документи на хартиен носител, подписва ги и полага печат. Печатът се изработва за сметка на лицето по чл. 36а, ал. 1, по образец, одобрен със заповед на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

(5) Лицето по чл. 36а, ал. 1 няма право да извършва редакции в предоставяните официални документи.

(6) Лицето по чл. 36а, ал. 1 архивира и съхранява преписките по заявленията, които са приключени - на хартия или в цифров вид.

(7) При промени относно лицето по чл. 36а, ал. 1, което извършва административното обслужване или относно негови служители, лицето по чл. 36а, ал. 1 е длъжно да уведоми незабавно, писмено, изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

(8) Обстоятелствата по предходната алинея се отбелязват в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР.

Чл. 36д. За извършване на административното обслужване, на лицето по чл. 36а, ал. 1 се предоставя достъп до административната информационна система - разглеждане на пълната информация от кадастралната карта и кадастралните регистри, заявяване на услугите по чл. 36в и получаване на резултатите от изпълнените услуги.

Чл. 36е. (1) Агенцията по геодезия, картография и кадастър осъществява контрол на лицето по чл. 36а, ал. 1 за дейността му по този раздел, чрез извършване на планови проверки и проверки по повод подадени жалби или сигнали от граждани и организации, както и по инициатива на служба по геодезия, картография и кадастър или браншовите организации на геодезистите. Проверките се извършват от служители, определени от изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. 

(2) За извършване на контрола по ал. 1, лицето по чл. 36а, ал. 1 е длъжно да осигурява съдействие на определените служители, да предоставя необходимите документи, данни и справки, и да осигурява достъп до помещението/офиса, в който се извършва административното обслужване. Достъпът се осигурява след предварително уведомление от Агенцията по геодезия, картография и кадастър. При необходимост, Агенцията по геодезия, картография и кадастър може да изисква от лицето по чл. 36а, ал. 1 писмени обяснения.

Чл. 36ж. (1) Дейността на лицето по чл. 36а, ал. 1 по административно обслужване се прекратява със заповед на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър:

 1. по писмено искане на лицето по чл. 36а, ал. 1;
 2. при напускане на служител на правоспособното юридическо лице или на едноличния търговец, когато служителят е единствен в правоспособното юридическо лице или едноличния търговец;
 3. при отнемане на правоспособност на лицето по чл. 36а, ал. 1;

(2) При констатиране неспазване изискванията на този раздел:

 1. при първо нарушение, изпълнителният директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър издава заповед, с която дава указания на лицето по чл. 36а,      ал. 1 за поправяне на констатираното нарушение и го уведомява,че при следващо нарушение дейността по административно обслужване ще бъде прекратена;
 2. при следващо нарушение, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на заповедта по т. 1, дейността на лицето по чл. 36а, ал. 1 по административно обслужване се прекратява със заповед на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

(3) Заповедта по ал. 1 и ал. 2 се съобщава на правоспособното лице и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(4) Достъпът на лицето по чл. 36а, ал. 1 до административната информационната система се прекратява незабавно, след прекратяване на дейността му по административно обслужване. Прекратяването на дейността се отбелязва в регистъра по чл. 12, т. 8 от Закона за кадастъра и имотния регистър.

(5) Лицето по чл. 36а, ал. 1, на което е прекратена дейността по административно обслужване, може да подаде ново заявление по чл. 36а, ал. 2, ако обстоятелствата, предизвикали прекратяване на дейността, са отстранени.“

 

§ 19. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:

 1. Досегашният текст става ал. 1.
 2. Създават се ал. 2 и 3:

„(2) В срока за изпълнение на услугата не се включва времето, необходимо за уведомяване на заинтересованите лица за провеждане на административната процедура, свързана със заявената услуга.

(3) Когато с едно заявление са поискани две или повече услуги, чието изпълнение изисква технологична последователност, срокът за изпълнение на услугите е сборът от сроковете за всяка една от услугите.“

 

§ 20. В заглавието на Раздел VIII се добавя второ изречение:

„Мерки и средства за защита на личните данни при предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри.“

 

§ 21. Чл. 42 се изменя така: 

„Чл. 42. (1) В случаите, в които е налице правно основание, посочено в чл. 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, на заявителя се предоставят услугите по чл. 7, ал. 1, със съдържание съгласно чл. 9 и 10, без ограничения на съдържащите се в тях данни.

(2) Извън случаите по ал. 1, услугите по чл. 7, ал. 1 се предоставят на заявителя без данни за единен граждански номер и адрес на собствениците и носители на други вещни права.“

 

§ 22. Създават се  чл. 43 и чл. 44: 

„Чл. 43. (1) Лицата, които извършват административно обслужване по реда на наредбата, имат право да обработват следните лични данни на потребителите на кадастрални услуги: три имена, единен граждански номер, адрес, данни за акт за собственост или други вещни права върху недвижимите имоти. Обработването на личните данни е единствено за целите на предоставянето на административни услуги и извършване на изменения в кадастралната карта и кадастралните регистри.

(2) Лицата по ал. 1 се регистрират в административната информационна система, като получават потребителски акаунт. Служител на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, отговарящ за администриране на потребителите, предоставя необходимите права за изпълнение на правомощията на лицата.

Чл. 44. (1) Лицата, които във връзка с административното обслужване обработват лични данни, са длъжни:

1. да гарантират поверителността на предоставените им лични данни, включително и по отношение действията на техните служители;

2. да уведомят Агенцията по геодезия, картография и кадастър във всички случаи на нарушение на сигурността на предоставените им лични данни, в срок до 24 часа от узнаването;

3. да прилагат подходящи технически и организационни мерки за осигуряване на сигурността на обработваните лични данни;  

4. да изготвят и съхраняват в писмена форма, включително в електронен вид, документацията, необходима за доказване на изпълнението на задълженията им, произтичащи от приложимото законодателство за защита на личните данни;

5. след приключване на дейността по административно обслужване да унищожат всички лични данни.“

 

§ 23. В § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби, след думата „правомощия“, запетаята и думите „за които административният орган, получаващ услугата, не събира такса“ се заличават.

 

§ 24. Навсякъде в наредбата думите „земеделието и храните“ се заменят с „земеделието, храните и горите“.

 

§ 25. В  § 3 от Заключителните разпоредби към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (обн. ДВ, бр. 88 от 2017 г.)  след думата „RegiX“ се поставя запетая и се добавя „но не по - късно от 22.11.2018 г.“

 

§ 26. В Приложение № 1 към чл. 7, ал. 2, таблица 1, относно „Съдържание на резултата“ на ред 2), думата „собствеността“ се заменя с „единен граждански номер и адрес на собственик/носител на друго вещно право“.

 

§ 27. В Приложение № 2 към, чл. 7, ал. 3, се правят следните изменения и допълнения:

 1. Текстът „За заявяване на услуги по чл. 7, ал. 1, т. 5 заявителят със заявлението предоставя документи, доказващи правото за заявяване и получаване, които могат да бъдат:

- документ за самоличност при заявяване на място;

- документ за собственост или друго вещно право;

- удостоверение за наследници;

- пълномощно в случаите на упълномощаване;

- удостоверение за гражданско състояние или копие на акт за гражданско състояние;

- удостоверение, издадено на нормативно основание, за снабдяване с официален документ;

- разрешение за строеж;

- разрешение за ползване;

- друг документ, доказващ правото за заявяване и получаване на услуги.“ се заличава.

 1. Думите „Таблица 8. Удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от ЗКИР.“ се заличават.
 2. Таблици 1, 2, 3, 6 и 7 се изменят както следва:

Таблица 1

Услуга

Скица на поземлен имот

Форма на заявяване и необходими документи

От заявителя:

Заявление;

Документ за самоличност – при заявяване на място;

Документ за собственост или друго вещно право - представя се, ако не е вписан в службата по вписванията и/или за него няма създадена имотна партида с идентификатор по реда на ЗКИР;

Документ, доказващ правен интерес, за заявяване на услугата – при липса на документ за собственост или друго вещно право;

Удостоверение за наследници;

Пълномощно - в случаите на упълномощаване;

Удостоверение за идентичност на лица с различни имена – при необходимост;

Удостоверение за гражданско състояние или копие на акт за гражданско състояние – в случаите, в които имотът е съпружеска имуществена общност, а в документа за собственост е посочен само един от съпрузите;

Копие на скица/извадка или № на имота, парцел, кв., година на одобряване на архивен кадастрален или регулационен план – при невъзможност за еднозначно индивидуализиране на имота;

Удостоверение за идентичност на поземлен имот – при невъзможност за еднозначно индивидуализиране на имота;

Данни за документ за платена такса.

Служебно:

Документ за собственост или друго вещно право или данни за документа – ако документът е вписан в службата по вписванията и/или за него има създадена имотна партида с идентификатор по реда на ЗКИР;

Удостоверение за актуален адрес - от общинската администрация – при необходимост.

Съдържание на резултата 

1) Номер и дата на издаване на скицата;

2) Идентификатор на поземления имот, за който се издава скицата;

3) Трайно предназначение на територията и начин на трайно ползване;

4) Адрес на имота;

5) Площ на имота;

6) Предишен идентификатор;

7) Номер от предходен план;

8) Извлечение от кадастралната карта в подходящ мащаб с границите на поземления имот и сградите в него, както и граници и номера на съседни имоти и сгради, и очертанията на зони на ограничения;

9) Категория на земята (за поземлени имоти в земеделска територия); отдел, подотдел - площ, вид на гората (за поземлени имоти в горска територия);

10) Мащаб на извлечението от кадастралната карта;

11) Идентификатор на сградата/ите, попадащи в поземления имот, предназначение и площ на сградата/ите, брой надземни и подземни етажи;

12) Данни за собствеността, собствениците и носителите на вещни права, актовете, удостоверяващи правата и номера на имотната партида;

13) Площта на имота, попадаща в зоните на ограничения, както и номерата на зоните, основанията за нанасянето им в кадастралната карта и вида на ограниченията;

14) Данни за акта за одобряване на кадастралната карта и за заповедта за изменение или датата на последното изменение, засягащо имота;

15) Номер и дата на заявлението, по което се издава скицата;

16) Данни за издателя на документа, подпис и печат за документ на хартия и електронен подпис, когато е електронен документ.

Срок за изпълнение

7 работни дни - обикновена услуга;

3 работни дни - бърза услуга.

Форма на предоставяне

Електронен документ в PDF формат;

Документ на хартия.

Срок на валидност на документа

Няма

 

Таблица 2

 

Услуга

Скица на сграда

Форма на заявяване и необходими документи

От заявителя:

Заявление;

Документ за самоличност – при заявяване на място;

Документ за собственост или друго вещно право - представя се ако не е вписан в службата по вписванията и/или за него няма създадена имотна партида с идентификатор по реда на ЗКИР;

Документ, доказващ правен интерес за заявяване на услугата – при липса на документ за собственост или друго вещно право;

Удостоверение за наследници;

Пълномощно - в случаите на упълномощаване;

Удостоверение за идентичност на лица с различни имена – при необходимост;

Удостоверение за гражданско състояние или копие на акт за гражданско състояние – в случаите, в които имотът е съпружеска имуществена общност, а в документа за собственост е посочен само един от съпрузите;

Копие на скица/извадка или № на имота, парцел, кв., година на одобряване на архивен кадастрален или регулационен план - при невъзможност за еднозначно индивидуализиране на имота;

Удостоверение за идентичност на поземлен имот – при невъзможност за еднозначно индивидуализиране на имота;

Данни за документ за платена такса.

Служебно:

Документ за собственост или друго вещно право или данни за документа – ако документът е вписан в службата по вписванията и/или за него има създадена имотна партида с идентификатор по реда на ЗКИР.

Разрешение за строеж, разрешение за ползване/удостоверение за въвеждане в експлоатация, акт за узаконяване, удостоверение за търпимост – при необходимост.

Удостоверение за актуален адрес - от общинската администрация – при необходимост.

Съдържание на резултата

1) Номер и дата на издаване на скицата;

2) Идентификатор на сградата, за която се издава скицата;

3) Предназначение на сградата;

4) Адрес на сградата;

5) Площ на сградата;

6) Предишен идентификатор;

7) Брой надземни и подземни етажи и брой самостоятелни обекти в сградата;

8) Извлечение от кадастралната карта в подходящ мащаб с границите на сградата, включително очертанията на подземната част, както и граници на съседните сгради при сключено застрояване;

9) Мащаб на извлечението от кадастралната карта;

10) Идентификаторът на поземления имот, в който попада сградата (идентификаторите на поземлените имоти, когато сградата попада в повече от един имот);

11) Данни за собствеността, собствениците и носителите на вещни права, актовете, удостоверяващи правата и номера на имотната партида;

12) Данни за акта за одобряване на кадастралната карта и за заповедта за изменение или датата на последното изменение, засягащо сградата;

13) Номер и дата на заявлението, по което се издава скицата;

14) Данни за издателя на документа, подпис и печат за документ на хартия и електронен подпис, когато е електронен документ.

Срок за изпълнение

7 работни дни - обикновена услуга;

3 работни дни - бърза услуга.

Форма на предоставяне

Електронен документ в PDF формат;

Документ на хартия.

Срок на валидност на документа

Няма

 

Таблица 3

 

Услуга

Схема на самостоятелен обект

Форма на заявяване и необходими документи

От заявителя:

Заявление;

Документ за самоличност – при заявяване на място;

Документ за собственост или друго вещно право - представя се ако не е вписан в службата по вписванията и/или за него няма създадена имотна партида с идентификатор по реда на ЗКИР;

Документ, доказващ правен интерес за заявяване на услугата – при липса на документ за собственост или друго вещно право;

Удостоверение за наследници;

Пълномощно - в случаите на упълномощаване;

Удостоверение за идентичност на лица с различни имена – при необходимост;

Удостоверение за гражданско състояние или копие на акт за гражданско състояние – в случаите, в които имотът е съпружеска имуществена общност, а в документа за собственост е посочен само един от съпрузите;

Копие на скица/извадка или № на имота, парцел, кв., година на одобряване на архивен кадастрален или регулационен план – при невъзможност за еднозначно индивидуализиране на имота;

Удостоверение за идентичност на поземлен имот – при невъзможност за еднозначно индивидуализиране на имота;

Данни за документ за платена такса.

Служебно:

Документ за собственост или друго вещно право или данни за документа – ако документът е вписан в службата по вписванията и/или за него има създадена имотна партида с идентификатор по реда на ЗКИР;

Разрешение за строеж, разрешение за ползване/удостоверение за въвеждане в експлоатация, акт за узаконяване,удостоверение за търпимост – при необходимост;

Удостоверение за актуален адрес - от общинската администрация – при необходимост;

Съдържание на резултата 

1) Номер и дата на издаване на схемата;

2) Идентификатор на самостоятелния обект, за който се издава схемата;

3) Предназначение на самостоятелния обект;

4) Адрес на самостоятелния обект;

5) Площ на самостоятелния обект;

6) Брой нива в самостоятелния обект;

7) Етаж в сградата, на който се намира самостоятелният обект;

8) Предишен идентификатор;

9) Извлечение от кадастралната карта в подходящ мащаб с границите на сградата, включително очертанията на подземната част, прилежащите улици, както и границите на съседните сгради при сключено застрояване. В контура на сградата е нанесено очертанието на самостоятелния обект в съответствие с местоположението му;

10) За самостоятелен обект в съоръжение на техническата инфраструктура - извлечение от кадастралната карта в подходящ мащаб с границите на съоръжението или част от него. В контура на съоръжението е нанесено очертанието на самостоятелния обект в съответствие с местоположението му;

11) Графични части за всеки етаж, на който е разположен самостоятелният обект, съдържащи очертанията на самостоятелния обект на етажа и номера му, надпис за предназначението на самостоятелния обект, ако не е жилище, съседните самостоятелни обекти с номерата им и общи части на етажа;

12) Идеалните части от общите части на сградата и прилежащите части към самостоятелния обект;

13) Идентификаторите на съседните самостоятелни обекти на етажа, както и съседите под и над обекта;

14) Идентификатор, брой етажи и предназначение на сградата /съоръжението, в които попада самостоятелният обект;

15) Данни за собствеността, собствениците и носителите на вещни права, актовете, удостоверяващи правата и номера на имотната партида;

16) Данни за акта за одобряване на кадастралната карта и за заповедта за изменение или датата на последното изменение, засягащо самостоятелния обект;

17) Номер и дата на заявлението, по което се издава схемата;

18) Данни за издателя на схемата, подпис и печат за документ на хартия и електронен подпис, когато е електронен документ.

Срок за изпълнение

7 работни дни - обикновена услуга;

3 работни дни - бърза услуга.

Форма на предоставяне

Електронен документ в PDF формат;

Документ на хартия.

Срок на валидност на документа

Няма

 

Таблица 6

 

Услуга

Скица-проект за изменение на поземлен имот

Форма на заявяване и необходими документи

 

 

От заявителя:

Заявление;

Документ за самоличност – при заявяване на място;

Документ за собственост или друго вещно право - представя се ако не е вписан в службата по вписванията и/или за него няма създадена имотна партида с идентификатор по реда на ЗКИР;

Документ, доказващ правен интерес за заявяване на услугата – при липса на документ за собственост или друго вещно право;

Удостоверение за наследници;

Пълномощно - в случаите на упълномощаване;

Удостоверение за идентичност на лица с различни имена – при необходимост;

Удостоверение за гражданско състояние или копие на акт за гражданско състояние – в случаите, в които имотът е съпружеска имуществена общност, а в документа за собственост е посочен само един от съпрузите;

Данни за документ за платена такса;

№ на удостоверение за приет проект за изменение, съответстващ на обекта, за който се издава скицата - проект или име на заявителя.

Служебно:

Документ за собственост или друго вещно право или данни за документа – ако документът е вписан в службата по вписванията и/или за него има създадена имотна партида с идентификатор по реда на ЗКИР;

Удостоверение за актуален адрес - от общинската администрация – при необходимост;

Съдържание на резултата

1) Номер и дата на скицата-проект;

2) Данни от кадастралния регистър на недвижимите имоти за засегнатите от изменението имоти;

3) Данни за заповедта за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри и за заповедта за изменение или датата на последното изменение в засегнатите имоти;

4) Извлечение от кадастралната карта в подходящ мащаб в обхвата на проекта с данни от проекта за изменение, съдържащ новите граници, новите номера на имотите, номерата и координатите на граничните точки; включително очертанията на зони на ограничения;

5) Мащаб на изображението;

6) Идентификатори на имотите, съседни на новообразуваните имоти;

7) Описание на изменението, което ще настъпи с актуализацията на проекта;

8) Данни за новообразуваните имоти с техните идентификатори, площ, трайно предназначение и начин на трайно ползване;

9) Площ на новообразувания имот, попадащ в зона на ограничение, както и номера на зоната, основанието за нанасянето ѝ в кадастралната карта и вида на ограничението;

10) Данни за заявлението, с което е заявено издаването на скицата-проект;

11) Данни за издателя на документа, подпис и печат за документ на хартия и електронен подпис за електронен документ.

Срок за изпълнение

7 работни дни - обикновена услуга;

3 работни дни - бърза услуга

Форма на предоставяне

Електронен документ в PDF формат;

Документ на хартия

Срок на валидност на документа

6 месеца от датата на приемане на проекта или до решаване на съдебен спор, или до приключване на административно производство пред друг административен орган.

Таблица 7

 

Услуга

Схема-проект за изменение на самостоятелен обект

Форма на заявяване и необходими документи

 

 

От заявителя:

Заявление;

Документ за самоличност – при заявяване на място;

Документ за собственост или друго вещно право - представя се ако не е вписан в службата по вписванията и/или за него няма създадена имотна партида с идентификатор по реда на ЗКИР;

Документ, доказващ правен интерес за заявяване на услугата – при липса на документ за собственост или друго вещно право;

Удостоверение за наследници;

Пълномощно - в случаите на упълномощаване;

Удостоверение за идентичност на лица с различни имена – при необходимост;

Удостоверение за гражданско състояние или копие на акт за гражданско състояние – в случаите, в които имотът е съпружеска имуществена общност, а в документа за собственост е посочен само един от съпрузите;

Данни за документ за платена такса;

№ на удостоверение за приет проект за изменение, съответстващ на обекта, за който се издава скицата - проект или име на заявителя.

Служебно:

Документ за собственост или друго вещно право или данни за документа – ако документът е вписан в службата по вписванията и/или за него има създадена имотна партида с идентификатор по реда на ЗКИР.

Удостоверение за актуален адрес - от общинската администрация – при необходимост.

Съдържание на резултата 

1) Номер и дата на схемата-проект;

2) Данни от кадастралния регистър на недвижимите имоти за засегнатите от изменението самостоятелни обекти;

3) Данни за заповедта за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри и за заповедта за изменение или датата на последното изменение за засегнатите самостоятелни обекти;

4) Извлечение от кадастралната карта с границите на сградата или част от нея, включително очертанията на подземната част или част от нея, част от прилежащите улици, както и от границите на съседните сгради при сключено застрояване, изобразени в подходящ мащаб. В контура на сградата се изобразяват очертанията на самостоятелните обекти, засегнати от изменението;

5) За самостоятелен обект в съоръжение на техническата инфраструктура - извлечение от кадастралната карта в подходящ мащаб с границите на съоръжението или част от него. В контура на съоръжението е нанесено очертанието на самостоятелния обект, засегнат от изменението;

6) Мащаб на изображението;

7) Графична част, съдържаща за всеки етаж, на който са разположени самостоятелните обекти:

- контурите на самостоятелните обекти, които ще се изменят, номерата им и надпис за предназначението, когато не са жилища;

- проектни контури, нови (проектни) номера и надпис за предназначението на новообразуваните самостоятелни обекти, когато не са жилища;

8) Описание на изменението, което ще настъпи с актуализацията на проекта;

9) Данни за новообразуваните самостоятелни обекти с техните идентификатори, площ, предназначение, етаж и нива;

10) Прилежащи части и идеални части от общите части на сградата за новообразуваните самостоятелни обекти;

11) Данни за заявлението, с което е заявено издаването на схемата-проект;

12) Данни за издателя на документа, подпис и печат за документ на хартия и електронен подпис за електронен документ.

Срок за изпълнение

7 работни дни - обикновена услуга;

3 работни дни - бърза услуга

Форма на предоставяне

Електронни документи в PDF формат;

Документи на хартия

Срок на валидност на документа

6 месеца от датата на приемане на проекта или до решаване на съдебния спор, или до приключване на административно производство пред друг административен орган.”

 

 

4. Таблица 8 се отменя.

 

5. В таблица 9 се правят следните изменения и допълнения:

а) Относно „Форма на заявяване и необходими документи“ думите  „Документи от заинтересованите лица, доказващи правото за заявяване и получаване на официални документи.“ се заличават;

б) Относно „Съдържание на резултата“:

ба) на ред 2), думите „без данни за собствеността“ се заличават;

бб)  на ред 3), след думата „заявлението“ се добавя „без данни за единен граждански номер и адрес на собственик/носител на друго вещно право“.

 

6. Таблици 10, 11, 12, 13 и 16 се изменят както следва:

 

„Таблица 10

 

Услуга

Извлечение от кадастралната карта и кадастралния регистър на
недвижимите имоти за поземлен имот към минал момент

Форма на заявяване и необходими документи

От заявителя:

Заявление;

Документ за самоличност – при заявяване на място;

Документ за собственост или друго вещно право - представя се, ако не е вписан в службата по вписванията и/или за него няма създадена имотна партида с идентификатор по реда на ЗКИР;

Документ, доказващ правен интерес за заявяване на услугата – при липса на документ за собственост или друго вещно право;

Удостоверение за наследници;

Пълномощно - в случаите на упълномощаване;

Удостоверение за идентичност на лица с различни имена – при необходимост;

Удостоверение за гражданско състояние или копие на акт за гражданско състояние – в случаите, в които имотът е съпружеска имуществена общност, а в документа за собственост е посочен само един от съпрузите;

Копие на скица/извадка или № на имота, парцел, кв., година на одобряване на архивен кадастрален или регулационен план – при невъзможност за еднозначно индивидуализиране на имота;

Удостоверение за идентичност на поземлен имот – при невъзможност за еднозначно индивидуализиране на имота;

Данни за документ за платена такса.

Служебно:

Документ за собственост или друго вещно право или данни за документа – ако документът е вписан в службата по вписванията и/или за него има създадена имотна партида с идентификатор по реда на ЗКИР;

Удостоверение за актуален адрес - от общинската администрация – при необходимост.

Съдържание на резултата

1) Номер и дата на издаване на извлечението;

2) Идентификатор на поземления имот, за който се издава извлечението;

3) Трайно предназначение на територията и начин на трайно ползване;

4) Адрес на имота;

5) Площ на имота;

6) Извлечение от кадастралната карта в подходящ мащаб с границите на поземления имот и сградите в него, както и граници на съседни имоти и сгради, и очертанията на зони на ограничения;

7) Мащаб на извлечението от кадастралната карта;

8) Идентификатор на сградата/ите, брой надземни и подземни етажи, брой самостоятелни обекти, предназначението и площта на сградата/ите, попадащи в поземления имот;

9) Данни за собствеността, собствениците и носителите на вещни права, актовете, удостоверяващи правата и номера на имотната партида;

10) Площта на имотите, попадащи в зоните на ограничения, както и номерата на зоните, основанията за нанасянето им в кадастралната карта и вида на ограниченията;

11) Данни за акта за одобряване на картата и за заповедта за изменение или датата на последното изменение, засягащо имота;

12) Дата на актуалност на данните;

13) Номер и дата на заявлението, по което се издава документът;

14) Данни за издателя на документа, подпис и печат за документ на хартия и електронен подпис, когато е електронен документ.

Срок за изпълнение

7 работни дни - обикновена услуга;

3 работни дни - бърза услуга

Форма на предоставяне

Електронен документ в PDF формат;

Документ на хартия

Срок на валидност на документа

Няма

Таблица 11

 

Услуга

Извлечение от кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за сграда към минал момент

Форма на заявяване и необходими документи

От заявителя:

Заявление;

Документ за самоличност – при заявяване на място;

Документ за собственост или друго вещно право - представя се, ако не е вписан в службата по вписванията и/или за него няма създадена имотна партида с идентификатор по реда на ЗКИР;

Документ, доказващ правен интерес за заявяване на услугата – при липса на документ за собственост или друго вещно право;

Удостоверение за наследници;

Пълномощно - в случаите на упълномощаване;

Удостоверение за идентичност на лица с различни имена – при необходимост;

Удостоверение за гражданско състояние или копие на акт за гражданско състояние – в случаите, в които имотът е съпружеска имуществена общност, а в документа за собственост е посочен само един от съпрузите;

Копие на скица/извадка или № на имота, парцел, кв., година на одобряване на архивен кадастрален или регулационен план – при невъзможност за еднозначно индивидуализиране на имота;

Удостоверение за идентичност на поземлен имот – при невъзможност за еднозначно индивидуализиране на имота;

Данни за документ за платена такса.

Служебно:

Документ за собственост или друго вещно право или данни за документа – ако документът е вписан в службата по вписванията и/или за него има създадена имотна партида с идентификатор по реда на ЗКИР;

Разрешение за строеж, разрешение за ползване/удостоверение за въвеждане в експлоатация, акт за узаконяване, удостоверение за търпимост – при необходимост;

Удостоверение за актуален адрес - от общинската администрация – при необходимост.

Съдържание на резултата

1) Номер и дата на издаване на извлечението;

2) Идентификатор на сградата, за която се издава извлечението;

3) Предназначение на сградата;

4) Адрес на сградата;

5) Площ на сградата;

6) Брой надземни и подземни етажи и брой самостоятелни обекти в сградата;

7) Извлечение от кадастралната карта в подходящ мащаб с границите на сградата, включително очертанията на подземната част, както и границите на съседните сгради при сключено застрояване;

8) Мащаб на извлечението от кадастралната карта;

9) Идентификаторите на поземлените имоти, в които попада сградата, предназначението на територията, начините на трайно ползване и площта им;

10) Данни за собствеността, собствениците и носителите на вещни права, актовете, удостоверяващи правата и номера на имотната партида;

11) Данни за акта за одобряване на картата и за заповедта за изменение или датата на последното изменение, засягащо сградата;

12) Дата на актуалност на данните;

13) Номер и дата на заявлението, по което се издава документът;

14) Данни за издателя на документа, подпис и печат за документ на хартия и електронен подпис, когато е електронен документ.

Срок за изпълнение

7 работни дни - обикновена услуга;

3 работни дни - бърза услуга

Форма на предоставяне

Електронен документ в PDF формат;

Документ на хартия

Срок на валидност на документа

Няма

Таблица 12

 

Услуга

Извлечение от кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за самостоятелен обект към минал момент

Форма на заявяване и необходими документи

От заявителя:

Заявление;

Документ за самоличност – при заявяване на място;

Документ за собственост или друго вещно право - представя се ако не е вписан в службата по вписванията и/или за него няма създадена имотна партида с идентификатор по реда на ЗКИР;

Документ, доказващ правен интерес за заявяване на услугата – при липса на документ за собственост или друго вещно право;

Удостоверение за наследници;

Пълномощно - в случаите на упълномощаване;

Удостоверение за идентичност на лица с различни имена – при необходимост;

Удостоверение за гражданско състояние или копие на акт за гражданско състояние – в случаите, в които имотът е съпружеска имуществена общност, а в документа за собственост е посочен само един от съпрузите;

Копие на скица/извадка или № на имота, парцел, кв., година на одобряване на архивен кадастрален или регулационен план– при невъзможност за еднозначно индивидуализиране на имота;

Удостоверение за идентичност на поземлен имот – при невъзможност за еднозначно индивидуализиране на имота;

Данни за документ за платена такса.

Служебно:

Документ за собственост или друго вещно право или данни за документа – ако документът е вписан в службата по вписванията и/или за него има създадена имотна партида с идентификатор по реда на ЗКИР;

Разрешение за строеж, разрешение за ползване/удостоверение за въвеждане в експлоатация, акт за узаконяване, удостоверение за търпимост – при необходимост;

Удостоверение за актуален адрес - от общинската администрация – при необходимост.

Съдържание на резултата 

1) Номер и дата на издаване на извлечението;

2) Идентификатор на самостоятелния обект, за който се издава извлечението;

3) Предназначение на самостоятелния обект;

4) Адрес на самостоятелния обект;

5) Площ на самостоятелния обект;

6) Брой нива в самостоятелния обект;

7) Етаж в сградата, на който се намира самостоятелният обект;

8) Извлечение от кадастралната карта в подходящ мащаб с границите на сградата, включително очертанията на подземната част, прилежащите улици, както и границите на съседните сгради при сключено застрояване. В контура на сградата се изобразява очертанието на самостоятелния обект в съответствие с местоположението му;

9) За самостоятелен обект в съоръжение на техническата инфраструктура - извлечение от кадастралната карта в подходящ мащаб с границите на съоръжението или част от него. В контура на съоръжението е нанесено очертанието на самостоятелния обект в съответствие с местоположението му;

10) Графични части за всеки етаж, на който е разположен самостоятелният обект, съдържащи очертанията на самостоятелния обект на етажа и номера му, предназначението на самостоятелния обект, ако не е жилище, съседните самостоятелни обекти с номерата им и общите части на етажа;

11) Идеалните части от общите части и прилежащите части към самостоятелния обект;

12) Идентификаторите на съседните самостоятелни обекти на етажа, както и съседите под и над обекта;

13) Идентификатор, брой надземни и подземни етажи и предназначение на сградата, в която попада самостоятелният обект;

14) Данни за собствеността, собствениците и носителите на вещни права, актовете, удостоверяващи правата и номера на имотната партида;

15) Данни за акта за одобряване на картата и за заповедта за изменение или датата на последното изменение, засягащо самостоятелния обект;

16) Дата на актуалност на данните;

17) Номер и дата на заявлението, по което се издава схемата;

18) Данни за издателя на схемата, подпис и печат за документ на хартия и електронен подпис, когато е електронен документ.

Срок за изпълнение

7 работни дни - обикновена услуга;

3 работни дни - бърза услуга

Форма на предоставяне

Електронен документ в PDF формат;

Документ на хартия

Срок на валидност на документа

Няма

 

 

 

 

 

Таблица 13

 

Наименование

на услуга

Извлечение от кадастралната карта, кадастралните регистри и/или от специализирани карти по видове данни, избрани от заявителя

Форма на заявяване и необходими документи

От заявителя:

Заявление;

Документ за самоличност – при заявяване на място;

Документ за собственост или друго вещно право - представя се ако не е вписан в службата по вписванията и/или за него няма създадена имотна партида с идентификатор по реда на ЗКИР;

Документ, доказващ правен интерес за заявяване на услугата – при липса на документ за собственост или друго вещно право;

Удостоверение за наследници;

Пълномощно - в случаите на упълномощаване;

Удостоверение за идентичност на лица с различни имена – при необходимост;

Удостоверение за гражданско състояние или копие на акт за гражданско състояние – в случаите, в които имотът е съпружеска имуществена общност, а в документа за собственост е посочен само един от съпрузите;

Копие на скица/извадка или № на имота, парцел, кв., година на одобряване на архивен кадастрален или регулационен план – при невъзможност за еднозначно индивидуализиране на имота;

Удостоверение за идентичност на поземлен имот – при невъзможност за еднозначно индивидуализиране на имота;

Данни за документ за платена такса.

Служебно:

Документ за собственост или друго вещно право или данни за документа – ако документът е вписан в службата по вписванията и/или за него има създадена имотна партида с идентификатор по реда на ЗКИР;

Удостоверение за актуален адрес - от общинската администрация – при необходимост.

Съдържание на резултата

1) Данни от кадастралната карта за заявените обекти;

2) Данни от кадастралния регистър на недвижимите имоти за заявените обекти на кадастъра;

3) Данни от регистъра на геодезическата основа;

4) Координати на подробни точки от границите на заявените обекти;

5) Данни за зоните на ограничения;

6) Номер и дата на заповедта за одобряване на кадастралната карта, номер и дата на заповедта или дата на последното изменение за всеки имот;

7) Обхват на приети проекти за изменение в границите на обектите на кадастъра, номер и дата на заявлението за изменение;

8) Граници и идентификатори на проектни имоти;

9) Основни кадастрални данни за недвижимите имоти, обекти на кадастъра, изменени в посочен период от време;

10) Данни от специализираните карти, приети или предоставени на Агенцията по геодезия, картография и кадастър;

11) Данни за издателя на документа, подпис и печат за документ на хартия и електронен подпис, когато е електронен документ.

 

Срок за изпълнение

3 работни дни - обикновена услуга;

1 работен ден - бърза услуга

Форма на предоставяне

Електронен документ в PDF формат или във формата по чл. 12, т. 5 ЗКИР;

Документ на хартия

Срок на валидност на документа

Няма

Таблица 16

 

Наименование

на услуга

Удостоверение за приемане/неприемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри

Форма на заявяване и необходими документи

От заявителя:

Заявление;

Проект за изменение на кадастралната карта;

Данни за документ за платена такса.

Служебно:

Документ за собственост или друго вещно право или данни за документа – ако документът е вписан в службата по вписванията и/или за него има създадена имотна партида с идентификатор по реда на ЗКИР;

Удостоверение за актуален адрес - от общинската администрация – при необходимост.

Съдържание на резултата

1) Номер и дата на удостоверението;

2) Номер и дата на заявлението, с което е поискано изменение и е приет проектът за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри;

3) Становище за съответствие на предоставените документи с нормативно определените документи за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри;

4) Становище за допустимост на исканото изменение въз основа на предоставените в заявлението документи и нормативно определените изисквания;

5) Аргументирано заключение, в което се посочва приемане, приемане при определени условия и срок за изпълнението им, или неприемане на проекта за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри;

6) Данни за издателя на документа, подпис и печат за документа на хартия и електронен подпис за електронен документ.

Срок за изпълнение

10 работни дни- обикновена услуга;

5 работни дни - бърза услуга

Форма на предоставяне

Електронен документ в PDF формат;

Документ на хартия

Срок на валидност на документа

6 месеца от датата на приемане на проекта или до решаване на съдебен спор, или до приключване на административно производство пред друг административен орган.“

 

 

 

 

Заключителна разпоредба

 

     § 28. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в „Държавен вестник“, с изключение на § 27, т. 3 относно съдържанието на услугите, описано в таблици 1, 2, 3, 6 и 7, и § 27, т. 6 относно съдържанието на услугите, описано в таблици 10, 11, 12 и 13, които се предоставят по досегашния ред до изтичане на срока по § 4, ал. 2 от Заключителните разпоредби към Наредбата за изменение на Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (обн. ДВ, бр. 8 от 2019 г.).

 

МИНИСТЪР:

ПЕТЯ АВРАМОВА