Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифа № 14

Версия за печатВерсия за печат

Проект

                                                                                     ДО

                                                                                     МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

                                                                                     НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

Д  О  К  Л  А  Д

ПЕТЯ АВРАМОВА

МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

 

 

Относно: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители, приета с Постановление № 175 на Министерския съвет от 1998 г. (Обн. ДВ, бр. 94 от 1998 г., попр. ДВ. бр. 110 от 1998 г., изм. и доп. ДВ. бр. 55 от 1999 г., бр. 41 от 2000 г., бр. 99 от 2001 г., бр.99 от 2002 г., бр. 114 от 2003 г., бр. 20, бр. 107 и бр. 108 от 2004 г., бр. 98 и бр. 105 от 2005 г., бр. 77 от 2006 г., бр. 13 от 2007 г., бр. 95 от 2008 г., бр. 35 от 2011 г., бр. 18 от 2012 г., бр. 13 от 2013 г., бр. 10, бр. 60 и бр. 102 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 90 и бр. 99 от 2016 г., бр. 105 от 2018 г.)

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

 

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, внасям за разглеждане от Министерския съвет проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители, приета с Постановление № 175 на Министерския съвет от 1998 г. (Обн. ДВ, бр. 94 от 1998 г., попр. ДВ. бр. 110 от 1998 г., изм. и доп. ДВ. бр. 55 от 1999 г., бр. 41 от 2000 г., бр. 99 от 2001 г., бр.99 от 2002 г.,      бр. 114 от 2003 г., бр. 20, бр. 107 и бр. 108 от 2004 г., бр. 98 и бр. 105 от 2005 г., бр. 77 от 2006 г., бр. 13 от 2007 г., бр. 95 от 2008 г., бр. 35 от 2011 г., бр. 18 от 2012 г., бр. 13 от 2013 г., бр. 10, бр. 60 и бр. 102 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 90 и бр. 99 от 2016 г., бр. 105 от 2018 г.).

Проектът на постановление е разработен в изпълнение на § 27 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗИД ЗКИР) (обн. ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 22.08.2019 г.).

  1. С проекта на постановление отпада услугата по чл. 46 от тарифата - издаване на удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР).

Разпоредбата на чл. 46 не е в съответствие с изменението на ЗКИР (обн. ДВ,     бр. 41 от 2019 г.), с което отпадна изискването за възложителите на строежи да предоставят на органите, въвеждащи обекта в експлоатация, документ, доказващ че обектът е нанесен в кадастралната карта, като се въведе задължение за служебна проверка чрез информационната система на кадастъра.

С изменението, поради отпадане на услугата издаване на удостоверение по       чл. 54а, ал. 3 от ЗКИР, ще отпадне определената за тази услуга държавна такса. С това се очаква намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса.

  1. Извършва се изменение на чл. 49д, така че начинът на определяне на таксата за проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, съдържащ до 50 обекта и над 50 обекта, да е справедлив. При сега действащата разпоредба, таксата, която се заплаща за проект, съдържащ 50 обекта, е по-висока отколкото за проект, който съдържа от 51 до 99 обекта. С изменението се предвижда, за проект, съдържащ повече от 50 обекта, намалението в таксата да е само за обектите над 50.

3. Извършва се изменение на чл. 49ж:

3.1. Разпоредбата на ал. 1 се изменя с цел прецизирането ѝ.

3.2. Със създаването на ал. 2 на чл. 49ж се регламентира възможността, общините, които подпомагат службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК) при административно обслужване, да получават разликата в стойността на таксата между електронен и хартиен документ, която да постъпва в бюджета на общините.        В тези случаи за изпълнение на заявената от потребителя услуга, общините получават от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) електронен документ,  таксата за него постъпва в бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), а общините разпечатват и предоставят на потребителя съответния документ на хартиен носител. При извършване на дейността си общините изразходват средства от общинския бюджет за хартия и други консумативи, необходими за разпечатване на документите на хартиен носител. Общинските администрации, които към момента подпомагат СГКК при административното обслужване, извършват тази дейност безвъзмездно.

Очаква се в резултат на изменението да се увеличи броят на общините, които желаят да подпомагат СГКК, като по този начин ще бъде подобрено административното обслужване на потребителите, тъй като те ще могат да заявяват и получават услуги от кадастралната карта на близко и удобно за тях място – в общинските центрове.

Разпоредбата се създава и в резултат на искане на Националното сдружение на общините в Република България, като с въвеждането ѝ, Tарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители се привежда в съответствие с разпоредбата на чл. 9в от ЗМДТ, съгласно която „когато на общински орган е възложено да извършва действие или да издава документ, за което е предвидена държавна такса, събраната такса постъпва в приход на общинския бюджет.“

3.3. Създава се ал. 3, с която се регламентира, че държавната такса за предоставяните по реда на чл. 56 от ЗКИР, официални документи по чл. 55, ал. 2 от ЗКИР, постъпва в държавния бюджет чрез правоспособните лица по кадастър, които по силата на ЗКИР подпомагат СГКК при административното обслужване. Липсата на такава регламентация води до невъзможност правоспособните лица да изпълняват чл. 56 от ЗКИР и да подпомагат СГКК при административното обслужване. С разпоредбата се очаква да бъдат постигнати непротиворечивост и яснота в разпоредбите на закона и на подзаконовия нормативен акт и подобряване на административното обслужване, като услугите ще могат да се предоставят на потребителите на близко и достъпно за тях място – в офисите на правоспособните лица, където ще могат да заплащат и съответната дължима държавна такса.

4. Извършват се редакционни изменения на Раздел VI, буква Б „Такси за предоставяне на услуги от Държавния геодезически, картографски и кадастрален фонд (Геокартфонд)“. Измененията се изразяват в прецизиране на наименованията и начина на предоставяне на някои от услугите по чл. 49и и отпадане на една от услугите по       чл. 49и, т. 7. В действащата редакция на тарифата част от услугите по чл. 49и са наименовани неточно, други не са определени в съответствие с материалите и данните, които се съхраняват и предоставят от Геокартфонд и не съответстват на начина на предоставянето им, вследствие на въвеждането на Системата за управление на електронния архив на Геокартфонд.

Цели се Тарифа № 14 да бъде приведена в съответствие с § 27 от ПЗР на ЗИД ЗКИР (обн. ДВ, бр. 41 от 2019 г.)      

С изменението се изпълнява Решение № 704 от 5 октомври 2018 г. на Министерския съвет за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване.

Приходите от отпадащата услуга по т. 1 се компенсират от приходите от увеличената такса на услугата по т. 2.

По т. 1: Предложеното изменение, с което отпада удостоверението по чл. 54а,  ал. 3 от ЗКИР ще окаже влияние върху размера на приходите от такси за предоставяне на услуги от АГКК. Услугата в настоящия си вид е въведена в края на 2016 г., като през 2017 г. са издадени 8 367 бр. удостоверения, а таксите, платени за тях са в размер на 230.4 хил. лева. Съответно, през 2018 г. са издадени 10 448 бр. удостоверения и за тях са платени такси в размер на 289.7 хил. лева, а за първото четиримесечие на 2019 г. са издадени 3 896 удостоверения и са платени такси в размер на 107.8 хил. лева. С оглед на това, може да се направи изводът, че предоставянето на услугата води до приход в държавния бюджет, в размер на приблизително 300 000 лева годишно, и съответно след нейното отпадане получаваните приходи от такси ще намалеят с тази сума. 

По т. 2: Въвеждането на справедлив начин за определяне на таксата за проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, съдържащ до 50 обекта и над 50 обекта ще окаже положително влияние върху размера на приходите от такси за предоставяне на услуги от АГКК. За периода 01.06.2018 – 01.06.2019 г. са изработени общо 37 746 проекта, като 159 от тях съдържат над 50 обекта. Приходите от такси, получени от приемането на тези 159 проекта, изчислени по настоящия начин, са в размер на 520.5 хил. лева. С въвеждането на новия начин за определяне на таксата, а именно за проект, съдържащ повече от 50 обекта, намалението в таксата да се прилага само за обектите, които надхвърлят бройката 50, полученият приход би бил в размер на 800.8 хил. лева, или с 280.3 хил. лева повече. С оглед на това, може да се направи изводът, че промяната на начина на определяне на таксата би довела до допълнителен приход в държавния бюджет, в размер на приблизително 300 000 лева годишно.

Предложението за изменение на чл. 49ж няма да окаже влияние върху размера на приходите от такси за предоставяне на услуги от АГКК, тъй като в бюджета на МРРБ ще продължи да постъпва дължимата държавна такса за електронен документ,      а в общинския бюджет ще остава разликата в таксата за хартиен и електронен документ. За гражданите няма да настъпи промяна в дължимата такса.

Измененията по чл. 49и, с изключение на едно – това по чл. 49и, т. 7 са редакционни и няма да окажат влияние върху размера на приходите от такси за предоставяне на услуги от Геокартфонд. Услугата по чл. 49и, т. 7, от въвеждането ѝ в тарифата до настоящия момент, не е заявявана и съответно не е предоставяна.

С оглед на гореизложеното, три от предлаганите промени в тарифата няма да доведат до изменение в размера на получаваните приходи, отпадането на една услуга се очаква да ги намали с приблизително 300 хил. лева годишно, а промяната в начина на определяне на таксата на друга да ги увеличи също с около 300 хил. лева годишно, т.е. предложения проект на акт не се очаква да доведе до промяна в размера на приходите, постъпващи в държавния бюджет. 

Предложеният проект на постановление на Министерския съвет няма да  доведе до въздействие върху държавния бюджет, поради което е приложена финансова обосновка по приложение № 2.1 към чл. 35, ал. 1, т. 4, б. „б“ от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

Проектът на нормативен акт е публикуван на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на Портала за обществени консултации, съгласно изискванията на разпоредбите на чл. 26 от Закона за нормативните актове и чл. 85 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

Преписката е оформена съгласно изискванията на чл. 35 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

Проектът на постановление на Министерския съвет е съгласуван в съответствие с разпоредбите на чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. Получените становища, заедно със справка за приетите и неприетите бележки, са приложени към настоящия доклад.

Предложеният проект на постановление не е свързан с транспониране на актове на Европейския съюз, поради което не се налага да бъде изготвена справка за съответствие с европейското право.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

 

Предвид изложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам Министерският съвет да приеме предложения проект на Постановление за изменение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители, приета с Постановление № 175 на Министерския съвет от 1998 г. (Обн. ДВ, бр. 94 от 1998 г., попр. ДВ. бр. 110 от 1998 г., изм. и доп. ДВ. бр. 55 от 1999 г., бр. 41 от 2000 г., бр. 99 от 2001 г., бр.99 от 2002 г., бр. 114 от 2003 г., бр. 20, бр. 107 и бр. 108 от 2004 г., бр. 98 и бр. 105 от 2005 г., бр. 77 от 2006 г., бр. 13 от 2007 г., бр. 95 от 2008 г., бр. 35 от 2011 г., бр. 18 от 2012 г., бр. 13 от 2013 г., бр. 10, бр. 60 и бр. 102 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 90 и бр. 99 от 2016 г., бр. 105 от 2018 г).

Приложения:

1. Проект на постановление на Министерския съвет;

2. Финансова обосновка;

3. Проект на съобщение за средствата за масово осведомяване;

4. Справка за отразяване на постъпилите становища;

5. Частична предварителна оценка на въздействието;

6. Становище от дирекция „Модернизация на администрацията“.  

 

                                                           МИНИСТЪР:

ПЕТЯ АВРАМОВА

 

 

          ПРОЕКТ!

 

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М  И  Н  И  С  Т  Е  Р  С  К  И    С  Ъ  В  Е  Т

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №

от.............................. 2019 г.

 

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАРИФА № 14 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИТЕ  И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И ОТ ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 175 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г. (Обн. ДВ, бр. 94 от 1998 г., попр. ДВ. бр. 110 от 1998 г., изм. и доп. ДВ. бр. 55 от 1999 г., бр. 41 от 2000 г., бр. 99 от 2001 г., бр.99 от 2002 г., бр. 114 от 2003 г., бр. 20, бр. 107 и бр. 108 от 2004 г., бр. 98 и бр. 105 от 2005 г., бр. 77 от 2006 г., бр. 13 от 2007 г., бр. 95 от 2008 г., бр. 35 от 2011 г., бр. 18 от 2012 г., бр. 13 от 2013 г., бр. 10, бр. 60 и бр. 102 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 90 и бр. 99 от 2016 г., бр. 105 от 2018 г.)

 

 

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т   С Ъ В Е Т

П О С Т А Н О В И:

 

 

§ 1. Член 46 се отменя.

 

§ 2. В чл. 49д, ал. 3 се изменя така:

„(3) Таксата по ал. 2 се събира за всеки нов обект в проект за изменение, който съдържа до 50 обекта. За проект с над 50 обекта, таксата по ал. 2 се събира за всеки от обектите до 50 броя, а за всеки следващ обект – таксата се намалява с 50 на сто.“

 

§ 3. Член 49ж се изменя така: 

„Чл. 49ж (1) За официалните документи по чл. 55, ал. 2 от ЗКИР, предоставени по реда на чл. 55, ал. 6 от ЗКИР, Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) събира таксите за услугите по този раздел, за електронен документ в PDF формат.

(2) За официалните документи, предоставени по реда на чл. 55, ал. 8 от ЗКИР, АГКК събира таксите за услугите по този раздел, за електронен документ в PDF формат. Общината събира такса, която представлява разликата между таксите по този раздел за документ на хартиен носител и за електронен документ.

(3) За официалните документи, предоставени на потребителите по реда на чл. 56 от ЗКИР, се събират таксите за услугите по този раздел, за хартиен носител. В полза на държавния бюджет постъпва таксата за електронен документ, в PDF формат.“

 

§ 4. В чл. 49и, ал. 1 се правят следните изменения:

1. Точка 3 се изменя така:

„3. за координати и височини на геодезическа точка, определена чрез ГНСС измервания, на хартия и/или в цифров вид (PDF формат) – 9 лв. на точка;“

2. Точка 7 се отменя.

3. В т. 11 след думите „данни за“ се добавя „еталонна“ и думите „или магнитна точка“ се заличават.

4. В т. 17 думите в скобите се изменят така: „(релеф – TIF формат, ситуация – TIF формат или хидрография - TIF формат)“.

5. В т. 18 думите „резолюция 300 dpi“ и запетаята преди тях, се заличават.

6. В т. 19 думите „М 1:5000“ се заменят с „максимален обхват 5х5 км“.

7. В т. 20 думите „резолюция 600 dpi“ и запетаята преди тях, се заличават.

8. В т. 21 думите „резолюция 600 dpi“ и запетаята преди тях, се заличават.

9. Точка 22 се изменя така:

„22. за сканиран картен лист от Баланс на земята 1956 г. или 1968 г. (TIF формат) – 25 лв. на картен лист.“

10. В т. 23 думите „резолюция 300 dpi“ и запетаята преди тях, се заличават и след думата „дециметър“ се поставя запетая и се добавят думите „но не по-малко от 6 кв. дм;“.

11. В т. 24 накрая се добавя „формат А4“.

 

 

 

 

Заключителна разпоредба

 

     § 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник.“

 

 

МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                       БОЙКО БОРИСОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:

                                                             ВЕСЕЛИН ДАКОВ

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО

РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО:

                                                                      

ВЕСЕЛИНА ТЕРЗИЙСКА

 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ПРАВНА” В

МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО

РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО:                                                                                                                                                     

                                                             БОЯНКА ГЕОРГИЕВА

 

 

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители, приета с Постановление № 175 на Министерския съвет от 1998 г.

 

Проектът на Постановление на Министерския съвет е разработен в изпълнение на § 27 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗИДЗКИР) (обн. ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 22.08.2019 г.) и цели привеждане на тарифата в съответствие със Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), както и прецизиране на конкретни разпоредби в нея.

Предвижда се отпадане на услугата по чл. 46 от тарифата - издаване на удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от ЗКИР и съответно отпадане на определената за тази услуга държавна такса.

Предвижда се прецизиране на разпоредбата на чл. 49д, така че начинът на определяне на таксата за проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, съдържащ до 50 обекта и над 50 обекта, да е справедлив.

С предложените изменения на чл. 49ж се регламентира възможността, общините, които подпомагат службите по геодезия, картография и кадастър при административно обслужване, да получават разликата в стойността на таксата между електронен и хартиен документ, която да постъпва в бюджета на общините в съответствие с чл. 9в от Закона за местните данъци и такси.

Тарифата се привежда в съответствие с последните изменения и допълнения на ЗКИР, като се създава правна възможност за събиране на държавната такса, чрез правоспособните лица по кадастър, за предоставените от тях официални документи по чл. 55, ал. 2 от ЗКИР. Държавната такса постъпва в държавния бюджет и се събира чрез правоспособните лица по кадастър, които по силата на ЗКИР могат да подпомагат службите по геодезия, картография и кадастър при административното обслужване;

С предложените изменения се прецизира наименованието и начина на предоставяне на част от услугите по чл. 49и.

 

Дата на откриване – 16.08.2019 г.

Дата на приключване – 16.09.2019 г.

Сфера на действие: Регионално развитие

Целева група: Всички заинтересувани

Наименование на файлове     - Доклад проект на ПМС на Тарифа 14

-        Проект на ПМС на Тарифа 14

-        Становище на Модернизация на администрацията

-        ЧПОВ на проект на ПМС на Тарифа 14