Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност

Версия за печатВерсия за печат

 Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност (обн., ДВ, бр. 59 от 2009 г., изм. и доп., ДВ, бр. 71 и 77 от 2011 г., бр. 67 от 2012 г., бр. 5 и 21 от 2013 г., бр. 107 от 2014 г., бр. 28 и 57 от 2015 г., бр. 22, 27 и 51 от 2016 г., бр. 86 от 2017 г., бр. 9 от 2019 г.)     

 

С проектa на постановление на Министерския съвет се предлага Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) да бъде определена за обект със стратегическо значение, чрез включването ѝ в „Списък на стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност" - Приложение към чл. 1, ал. 1 от Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност.

Основна задача на АГКК е създаването на кадастралната карта и кадастралните регистри, в цифров вид, за територията на цялата страна, поддържането им в актуално състояние и осигуряване на основни кадастрални данни за нуждите на планирането, инвестиционното проектиране, изграждането на инфраструктурни обекти, решаването на проблеми при бедствия, опазване на околната среда, при реализиране на сделки с недвижими имоти и други дейности.

Всички дейности по създаването и поддържането на кадастралната карта  и кадастралните регистри в актуално състояние, предоставянето на кадастрални услуги и кадастрални данни на потребителите, са изцяло зависими от функционирането на информационните системи на кадастъра - Интегрираната информационна система за кадастър и имотен регистър и Кадастрално - административната информационна система, които трябва да отговарят на съвременните изисквания, на ГИС системите за предоставяне на данни и електронни услуги, както и на промените в нормативната уредба. Чрез двете информационни системи, АГКК изпълнява и задълженията си по внедряване на електронното управление, предоставяне на електронни услуги и създаване на предпоставки за автоматизиран междурегистров обмен.

АГКК е предприела необходимите действия за надграждане на информационните системи с необходимите функционалности, които да осигурят тяхното безпрепятствено функциониране, като е открила процедура за възлагане на обществена поръчка за надграждане на информационните системи, приключването на която се препятства, поради многократни обжалвания, както пред Комисията за защита на конкуренцията, така и по съдебен ред. 

Дейността по създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри, поддържането им в актуално състояние и предоставянето на кадастрални услуги и данни е дейност с пряко значение за националната сигурност на страната. 

Предотвратяването на негативните последици за АГКК и за потребителите на кадастрални услуги, произтичащи от липсата на информационни системи на кадастъра със съответните функционалности може да се осъществи чрез включване на агенцията в единния списък - Приложение към чл. 1, ал. 1 от Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност.

 

 

Проект

                                    

   ДО

                                                                                              МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ   

                                                                                              НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

 

Д  О  К  Л  А  Д

ПЕТЯ АВРАМОВА

МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

 

 

Относно: Проект на Постановление за допълнение на Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност (обн., ДВ, бр. 59 от 2009 г., изм. и доп., ДВ, бр. 71 и 77 от 2011 г., бр. 67 от 2012 г., бр. 5 и 21 от 2013 г., бр. 107 от 2014 г., бр. 28 и 57 от 2015 г., бр. 22, 27 и 51 от 2016 г., бр. 86 от 2017 г., ДВ. бр. 9 от 2019 г.)

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

 

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, внасям за разглеждане проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност (обн., ДВ, бр. 59 от 2009 г., изм. и доп., ДВ, бр. 71 и 77 от 2011 г., бр. 67 от 2012 г., бр. 5 и 21 от 2013 г., бр. 107 от 2014 г., бр. 28 и 57 от 2015 г., бр. 22, 27 и 51 от 2016 г., бр. 86 от 2017 г., ДВ. бр. 9 от 2019 г.).

 

 

 

Проектът на постановление предвижда определяне на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) като стратегически обект, който е от значение за националната сигурност на Република България, чрез включването ѝ в „Списък на стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност" - Приложение към чл. 1, ал. 1 от Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност.

             АГКК е създадена със Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), обн. ДВ, бр. 34 от 2000 г. Дейността, структурата, организацията на работа и съставът на АГКК и на териториалните ѝ структури – служби по геодезия, картография и кадастър (СГКК) се определят с Устройствения правилник на АГКК, приет с ПМС № 242 от 2016 г. (Обн. ДВ, бр. 76 от 2016 г., изм. и доп. ДВ, бр. 39 от 2018 г.).

             АГКК изпълнява дейности, възложени ѝ със ЗКИР, Закона за геодезията и картографията, Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, както и дейности по INSPIRE, съгласно Закона за достъп до пространствени данни и други законоустановени правомощия. АГКК извършва дейността си и в изпълнение на Програма “Геодезия, картография и кадастър” по Политика в областта на подобряване на инвестиционния процес чрез усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, подобряване качеството на превантивния и текущ контрол в строителството.

             Дейността на Агенцията е подчинена на изпълнението на общи стратегически цели, отразени в следните стратегически документи:

-  „Национална програма за развитие: България 2020“, като в  „План за действие за изпълнението на Националната програма за развитие: България 2020, в периода 2019 – 2020 г.“, като второстепенен разпоредител на МРРБ, АГКК е отговорна институция при изпълнението на: „Изграждане на цялостен кадастър, актуална геодезическа основа и на хармонизирана с директивите на Европейския съюз геоинформационна система“; заедно с други държавни органи е свързана институция при  изпълнението на следните мерки: „Развитие на мрежата от защитени територии“ и „Изграждане на ГИС – базирана електронна платформа „Единна информационна точка“;

-      „Стратегия за развитие на електронното управление в Република България (2014-2020)“, като за заложените мерки в „Пътна карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България за периода 2019-2023 г.“, АГКК е отговорна институция за „Реализиране на ЦАИС „Адресен регистър“ и „Създаване на кадастрални данни в цифров вид и развитие на вътрешно-административните процеси, свързани с предоставянето на електронните административни услуги на АГКК“.

             Посочените дейности участват при регулирането на структуроопределящи връзки и отношения в Република България, но тяхното изпълнение е невъзможно без надграждане на информационните системи на кадастъра с необходимите функционалности, които да осигурят тяхното безпрепятствено функциониране.

            Основна задача на АГКК е създаването на кадастралната карта и кадастралните регистри, в цифров вид, за територията на цялата страна, поддържането им в актуално състояние и осигуряване на основни кадастрални данни за нуждите на планирането, инвестиционното проектиране, изграждането на инфраструктурни обекти, решаването на проблеми при бедствия, опазване на околната среда, при реализиране на сделки с недвижими имоти и други дейности. Дейността на АГКК е специфична, сложна и отговорна, и има ключова роля за националната сигурност на страната.

Всички дейности по създаването и поддържането на кадастралната карта  и кадастралните регистри в актуално състояние, предоставянето на кадастрални услуги и кадастрални данни на потребителите, са изцяло зависими от функционирането на информационните системи на кадастъра - Интегрираната информационна система за кадастър и имотен регистър (ИИСКИР) и Кадастрално-административната информационна система (КАИС), които трябва да отговарят на съвременните изисквания, на ГИС системите за предоставяне на данни и електронни услуги, както и на промените в нормативната уредба.

Данните и услугите от кадастралната карта и кадастралните регистри са необходими на собствениците на недвижими имоти, на инвеститори, на административни и съдебни органи, на организации, предоставящи обществени услуги, на лица с публични функции, на правоспособни лица по кадастър, за упражняване правото им на собственост, за реализиране на инвестиционни намерения, за дейностите в областта на проектирането и строителството, за данъчни нужди, за изпълнение на техни законови правомощия.  Всички тези лица са потенциални потребители на КАИС.

С увеличаване на покритието на страната с кадастрална карта и кадастрални регистри (към настоящия момент покритието е 84 %) се увеличават и потребители на КАИС, чиято база данни функционира върху среда, която е доставена и инсталирана още с внедряването на ИИСКИР през 2008 година. Това създава предпоставка за риск и заплаха за нормалното функциониране на информационната система. Това от своя страна ще доведе до нарушаване изпълнението на ключови за икономиката нормативно установени дейности на АГКК.

Чрез двете кадастрални системи КАИС и ИИСКИР, АГКК изпълнява и задълженията си по внедряване на електронното управление, предоставяне на електронни услуги и създаване на предпоставки за автоматизиран междурегистров обмен.

АГКК е предприела необходимите действия за надграждане на информационните системи с необходимите функционалности, които да осигурят тяхното безпрепятствено функциониране, вкл. за мигриране на базата данни на КАИС от СУБД Oracle към СУБД с отворен код PostgresSQL. След реализирането на тази миграция, базата данни ще бъде разположена върху нови сървъри и сторидж, които ще могат да бъдат дублирани в огледална резервна среда. Открита е процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра“, но поради многократни обжалвания на процедурата, както пред Комисията за защита на конкуренцията, така и по съдебен ред, АГКК е в невъзможност да приключи процедурата по надграждане на информационните си системи, тъй като съдебното производство към настоящия момент не е приключило.

Обжалванията на процедурата на различни нейни етапи е пречка за надграждането на информационните системи с необходимите функционалности, което води до следните негативни последици:

- невъзможност информационната система да отговори на допълнителното натоварване, свързано с увеличения брой потребители, които заявяват и получават електронни услуги;

-      невъзможност информационната система да изпълни нормативните изисквания, въведени със ЗКИР и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане – Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на КККР (обн., ДВ, бр. 4 от 2017 г.), Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г. за предоставяне на услуги от КККР (обн., ДВ, бр. 83 от 2016 г.), Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители (обн., ДВ, бр. 94 от 12.08.1998 г.) и Наредба № РД-02-20-3 от 2016 г. за структурата и съдържанието на идентификатора и на номера на зоната на ограничение (обн., ДВ, бр. 80 от 2016 г.);

-      невъзможност да се изпълняват част от услугите, определени в Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри;

-      в кадастралната карта и кадастралните регистри не могат да се отразяват зони на ограничения, породени от сервитути на обекти на техническата инфраструктура и от други поземлени сервитути;

-      в издаваните от АГКК скици не могат да се отразяват данни за ограниченията, породени от сервитутите;

-      блокиране или затрудняване на дейността на ведомства, общини, съдебни органи, частни и държавни съдебни изпълнители, инвеститори, банки, нотариуси, брокери, физически и юридически лица, поради невъзможност за предоставяне на кадастрални услуги или забава в предоставянето им;

-      невъзможност или затруднения при предоставяне на справки чрез КАИС;

-      невъзможност или затруднения при предоставяне на кадастрални данни на големи потребители, като МЗХГ, АПИ, арендатори и др.;

-      невъзможност за достъп до справки чрез средата за междурегистров обмен (Regix), създадена в изпълнение на Решение № 338 на Министерския съвет от 2017 г. за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса.

            Дейността по създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри, поддържането им в актуално състояние и предоставянето на кадастрални услуги и данни е дейност с пряко значение за националната сигурност на страната. 

Необходимо е да бъдат предприети всички възможни мерки за предотвратяване и ограничаване на посочените по-горе рискове и неблагоприятни последици за АГКК и за потребителите на кадастрални услуги, произтичащи от липсата на информационни системи на кадастъра със съответните функционалности. Това може да се реализира чрез включване на АГКК в единния списък - Приложение към чл. 1, ал. 1 от Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност.

На основание чл. 41, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност", е направено предложение до председателя на Държавна агенция „Национална сигурност" за предварително съгласуване и определяне на АГКК за стратегически обект от значение за националната сигурност. От Държавна агенция „Национална сигурност" е изразено положително становище по така направеното предложение.

Проектът на постановление не води до въздействие върху държавния бюджет, поради което е приложена финансова обосновка съгласно Приложение № 2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква "б" от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

Предложеният проект на постановление не е свързан с транспониране на актове на Европейския съюз, поради което не се налага да бъде изготвена справка за съответствие с европейското право.

Проектът на постановление е публикуван на интернет страниците на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на АГКК, както и на Портала за обществени консултации, съгласно изискванията на чл. 85 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

Преписката е оформена съгласно изискванията на чл. 35 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

Проектът на постановление на Министерския съвет е съгласуван в съответствие с разпоредбите на чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. Получените становища, заедно със справка за приетите и неприетите бележки, са приложени към настоящия доклад.

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

 

Предвид изложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, и чл. 41, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност", предлагам Министерският съвет да приеме предложения Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност (обн., ДВ, бр. 59 от 2009 г., изм. и доп., ДВ, бр. 71 и 77 от 2011 г., бр. 67 от 2012 г., бр. 5 и 21 от 2013 г., бр. 107 от 2014 г., бр. 28 и 57 от 2015 г., бр. 22, 27 и 51 от 2016 г., бр. 86 от 2017 г., бр. 9 от 2019 г.).

 

Приложения:

1. Проект на постановление на Министерския съвет;

2. Финансова обосновка, одобрена от министъра на финансите;

3. Частична предварителна оценка на въздействието;

4. Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“;

5. Проект на съобщение за средствата за масово осведомяване; 

6. Таблица за отразяване на становищата от съгласувателната процедура.

                                                           МИНИСТЪР:

ПЕТЯ АВРАМОВА

 

 

          ПРОЕКТ!

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М  И  Н  И  С  Т  Е  Р  С  К  И    С  Ъ  В  Е  Т

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №

от.............................. 2019 г.

 

ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 181 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ И ДЕЙНОСТИ, КОИТО СА ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ (ОБН., ДВ, БР. 59 ОТ 2009 Г., ИЗМ. И ДОП., ДВ, БР. 71 И 77 ОТ 2011 Г., БР. 67 ОТ 2012 Г., БР. 5 И 21 ОТ 2013 Г., БР. 107 ОТ 2014 Г., БР. 28 И 57 ОТ 2015 Г., БР. 22, 27 И 51 ОТ 2016 Г., БР. 86 ОТ 2017 Г., БР. 9 ОТ 2019 г.)

 

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т   С Ъ В Е Т

П О С Т А Н О В И:

 

§ 1. В Приложението към чл. 1, ал. 1, в т. IX „Сектор „Държавно управление", т. 2 „Стратегически обекти" се създава подточка 2.9:

„2.9. Агенцията по геодезия, картография и кадастър."

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник".

 

МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                              БОЙКО БОРИСОВ

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:

                                                                                                  ВЕСЕЛИН ДАКОВ

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО

РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО:

                        ВЕСЕЛИНА ТЕРЗИЙСКА

 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ПРАВНА” В МИНИСТЕРСТВОТО НА             РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО:                

                                                                         БОЯНКА ГЕОРГИЕВА