Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 16 февруари 2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра

Версия за печатВерсия за печат

 

                                                                                                                                                                 Проект!

 

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

 

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 16 февруари 2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра (Обн., ДВ, бр. 19 от 2001 г., изм., бр. 15 от 2006 г., изм. и доп., бр. 81 от 2017 г.)

 

            § 1. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:

 1. В ал. 2 думите „най-малко по едно“ се заменят с „най-малко едно“, а думите „на всеки 10 души“ се заличават.
 2. В ал. 3 накрая се добавя „или на един едноличен търговец“.
 3. Алинея 4 се отменя.

 

§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:

 1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Регистърът се води в цифров вид и се състои от партидите на правоспособните лица.“

 1. В ал. 2 след думата „води“ се добавя „в цифров вид“.

 

§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:

 1. Текстът на чл. 6 става ал. 1 и в нея:

а) точка 5 се изменя така:

„5. име на физическото лице, единен граждански номер, постоянен адрес и адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес, а за едноличния търговец - и наименование, седалище, код по БУЛСТАТ, адрес на управление“

б) в т. 6 след думите „адрес на управление,“ се добавя „адрес за кореспонденция“ и се поставя запетая.

 1. Създава се ал. 2:

„(2) Партидата на правоспособно лице, което извършва дейности по кадастър и/или дейността по чл. 56 ЗКИР, съдържа и следните данни:

1. датата на отбелязване в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР за започване на дейността по административно обслужване от правоспособното лице;

2. датата на отбелязване в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР за прекратяване на дейността по административно обслужване от правоспособното лице;

3. номер и датата на документ за преминат от правоспособното лице курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация;

4. номер и дата на застрахователна полица за сключена застраховка „Професионална отговорност“.

 

§ 4. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:

 1. В ал. 1 се създава изречение трето:

„Партидните досиета се подреждат в томове (класьори) по 20 броя. Томовете (класьорите) се номерират по възходящ непрекъснат ред.“

 1. В ал. 2 се създават т. 7-9:

„7. заявления от правоспособното лице и приложените към тях документи за извършване, съответно за прекратяване на дейността по административно обслужване, или за промяна на декларираните обстоятелства;

8. документи, удостоверяващи, преминат курс за поддържане и повишаване на

професионалната квалификация на правоспособното лице;

9. копия на застрахователни полици за сключена застраховка „Професионална отговорност“.“

3. В ал. 3 след думата „кадастъра“ се добавя „на дейността по административно обслужване,“.

 

§ 5. Член 8 се отменя.

 

§ 6. В чл. 9 след думите „книга за“ се добавя „наложените глоби и имуществени санкции по чл. 97а ЗКИР, както и за“.

 

§ 7. В чл. 11, ал. 1 думите „представляващия ги орган“ се заменят със „законния им представител“.

 

§ 8. В чл. 12, ал. 1 думите „изискуемите се“ се заменят с „изискуемите“.

 

§ 9. В чл. 13 се правят следните изменения:

 1. В ал. 1 думата „връчва“ се заменя с „издава“.
 2. Алинея 4 се отменя.

 

§ 10. Член 14 се изменя така:

„Чл. 14. Лицата, получили правоспособност по реда на ЗКИР, са длъжни да уведомят писмено Агенцията по геодезия, картография и кадастър, в 7-дневен срок, от настъпване на промени в данните по:

 1. чл. 6, ал. 1, т. 5, 6 и 11;
 2. чл. 6, ал. 2, т. 3 и т. 4.“

 

§ 11. В чл. 14а се правят следните изменения и допълнения:

 1. В ал. 1, т. 3 думите „чл. 14“ се заменят с „чл. 14, т.1“.
 2. Изречение второ на ал. 2 става ал. 3 и в нея  думата „официален“ се заличава.

 

§ 12. Член 16 се изменя така:

„Чл. 16. (1) Комисията по чл. 18, ал. 2 ЗКИР има следните задължения:

1. проверява в 30 -дневен срок от постъпване на заявлението по чл. 10, съответно по чл. 11, дали са налице условията по чл. 17 ЗКИР, за вписване на кандидата в регистъра и дава становище за вписване или за отказ;

2. писмено уведомява кандидатите за нередовности в заявленията, в 7-дневен

срок от разглеждането им;

3. дава становище за отказ за вписване в регистъра при неотстраняване на нередовностите по т. 2;

4. прави предложения за срока, в който лицето не може да бъде вписано в регистъра, въз основа на акта по чл. 21, ал. 4 ЗКИР;

5. подготвя доклад за заличаване от регистъра.

(2) Вписванията, заличаванията и промените на данните в регистъра се извършват от длъжностно лице, определено със заповед на  изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, което има следните задължения:

1. приема и регистрира в деловодството на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, заявления за вписване/заличаване в регистъра на правоспособните лица;

2. приема и регистрира в деловодството на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, заявления от правоспособните лица по кадастър за извършване/прекратяване на дейността по административно обслужване;

3. извършва вписванията и заличаванията в регистъра въз основа на заповедите по чл. 18, ал. 2 и чл. 21, ал. 3 и 4 ЗКИР;

4. връчва свидетелствата и картите за правоспособност по чл. 13, ал. 1 и 3;

5. нанася настъпилите промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра;

6. дава справки за вписаните в регистъра обстоятелства;

7. води книгата по чл. 9, комплектува и съхранява партидните досиета;

8. извършва служебни проверки в регистри на държавната администрация, които съдържат данните по чл. 10, ал. 2 и чл. 11, ал. 2, и изисква служебно необходимите документи по чл. 10, ал. 3 и чл. 11, ал. 3.

(3) Длъжностното лице по ал. 2, след всяко вписване, заличаване и промяна на данните в регистъра, поставя дата.“

 

            § 13. Член 19 се изменя така:

            „Чл. 19. (1) На електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър се публикуват:

1. извадка от регистъра на правоспособните лица, която съдържа следните данни от партидата на всяко лице: номер на партида, собствено и фамилно име (наименование), адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес, дата на започване/прекратяване на дейността по административно обслужване, дата на изтичане на застраховката „Професионална отговорност“, дата на изтичане на срока на преминат курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация;

2. списък на лицата, заличени от регистъра на правоспособните лица, който съдържа: номер на партида, собствено и фамилно име (наименование) на лицето и срока за заличаването им.

(2) Регистърът и списъкът по ал. 1 се поставят и в сградата на всяка служба по геодезия, картография и кадастър, на разположение на гражданите.

(3) Регистърът и списъкът по ал. 1 се актуализират след настъпване на нови или при промяна в обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра.“

 

§ 14. Навсякъде в наредбата абревиатурата „ЕГН“ се заменя с „единен граждански номер“.

 

§ 15. В Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

 1. В § 1, ал. 1 думата „ползуването“ се заменя с „ползването“.
 2. В § 2, ал.1:

а)   точка 2 се изменя така:

„2. изработването на комбинирани скици за пълна или частична идентичност на границите на поземлени имоти, проекти за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, проекти за разделяне и обединяване на недвижими имоти, както и извършването на свързаните с тях геодезически измервания при условията на чл. 16, ал. 4 ЗКИР;“

б) създава се нова т. 3:

„3. дейности по чл. 56, ал. 1 от ЗКИР;“

в) досегашните т. 3 и 4 стават съответно 4 и 5.

 

§ 16. В приложението към чл. 5, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:

 1. В партида на правоспособно лице по чл. 17, ал. 1, т.1 ЗКИР (физическо лице):

а) създават се нови т. 5 -8:

„5. Започване на дейността по административно обслужване …………… г.

            6. Прекратяване на дейността по административно обслужване ……..….. г.

7. Курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация ………………№ ……….. г.

8. Застрахователна полица „Професионална отговорност“ №…………….. г.“

б) досегашната т. 5 става т. 9

2. В партида на правоспособно лице по чл. 17, ал. 1, т.2 ЗКИР (юридическо лице или едноличен търговец):

а) създават се нови т. 7 -11:

„7. Започване на дейността по административно обслужване ………….……г.

8. Прекратяване на дейността по административно обслужване ……..…….. г.

9. Списък на лицата - служители на търговеца, които ще извършват дейността по административно обслужване.

10. Курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация ………………№ ………... г.

11. Застрахователна полица „Професионална отговорност“ №…………….. г.“

 б) досегашната т. 7 става т. 12.

 

§ 17. В §  10 от Заключителни разпоредби към Наредба за изменение и  допълнение на Наредба № 3 от 2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра (Обн. ДВ, бр. 81 от 2017 г.) след думата „RegiX“ се поставя запетая и се добавя „но не по - късно от 22.11.2018 г.“

Заключителна разпоредба

 

     § 18. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в „Държавен вестник“.

 

МИНИСТЪР:

ПЕТЯ АВРАМОВА


 

                                                                                                                                                                 Проект!

 

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

 

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 16 февруари 2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра (Обн., ДВ, бр. 19 от 2001 г., изм., бр. 15 от 2006 г., изм. и доп., бр. 81 от 2017 г.)

 

            § 1. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:

 1. В ал. 2 думите „най-малко по едно“ се заменят с „най-малко едно“, а думите „на всеки 10 души“ се заличават.
 2. В ал. 3 накрая се добавя „или на един едноличен търговец“.
 3. Алинея 4 се отменя.

 

§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:

 1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Регистърът се води в цифров вид и се състои от партидите на правоспособните лица.“

 1. В ал. 2 след думата „води“ се добавя „в цифров вид“.

 

§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:

 1. Текстът на чл. 6 става ал. 1 и в нея:

а) точка 5 се изменя така:

„5. име на физическото лице, единен граждански номер, постоянен адрес и адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес, а за едноличния търговец - и наименование, седалище, код по БУЛСТАТ, адрес на управление“

б) в т. 6 след думите „адрес на управление,“ се добавя „адрес за кореспонденция“ и се поставя запетая.

 1. Създава се ал. 2:

„(2) Партидата на правоспособно лице, което извършва дейности по кадастър и/или дейността по чл. 56 ЗКИР, съдържа и следните данни:

1. датата на отбелязване в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР за започване на дейността по административно обслужване от правоспособното лице;

2. датата на отбелязване в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР за прекратяване на дейността по административно обслужване от правоспособното лице;

3. номер и датата на документ за преминат от правоспособното лице курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация;

4. номер и дата на застрахователна полица за сключена застраховка „Професионална отговорност“.

 

§ 4. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:

 1. В ал. 1 се създава изречение трето:

„Партидните досиета се подреждат в томове (класьори) по 20 броя. Томовете (класьорите) се номерират по възходящ непрекъснат ред.“

 1. В ал. 2 се създават т. 7-9:

„7. заявления от правоспособното лице и приложените към тях документи за извършване, съответно за прекратяване на дейността по административно обслужване, или за промяна на декларираните обстоятелства;

8. документи, удостоверяващи, преминат курс за поддържане и повишаване на

професионалната квалификация на правоспособното лице;

9. копия на застрахователни полици за сключена застраховка „Професионална отговорност“.“

3. В ал. 3 след думата „кадастъра“ се добавя „на дейността по административно обслужване,“.

 

§ 5. Член 8 се отменя.

 

§ 6. В чл. 9 след думите „книга за“ се добавя „наложените глоби и имуществени санкции по чл. 97а ЗКИР, както и за“.

 

§ 7. В чл. 11, ал. 1 думите „представляващия ги орган“ се заменят със „законния им представител“.

 

§ 8. В чл. 12, ал. 1 думите „изискуемите се“ се заменят с „изискуемите“.

 

§ 9. В чл. 13 се правят следните изменения:

 1. В ал. 1 думата „връчва“ се заменя с „издава“.
 2. Алинея 4 се отменя.

 

§ 10. Член 14 се изменя така:

„Чл. 14. Лицата, получили правоспособност по реда на ЗКИР, са длъжни да уведомят писмено Агенцията по геодезия, картография и кадастър, в 7-дневен срок, от настъпване на промени в данните по:

 1. чл. 6, ал. 1, т. 5, 6 и 11;
 2. чл. 6, ал. 2, т. 3 и т. 4.“

 

§ 11. В чл. 14а се правят следните изменения и допълнения:

 1. В ал. 1, т. 3 думите „чл. 14“ се заменят с „чл. 14, т.1“.
 2. Изречение второ на ал. 2 става ал. 3 и в нея  думата „официален“ се заличава.

 

§ 12. Член 16 се изменя така:

„Чл. 16. (1) Комисията по чл. 18, ал. 2 ЗКИР има следните задължения:

1. проверява в 30 -дневен срок от постъпване на заявлението по чл. 10, съответно по чл. 11, дали са налице условията по чл. 17 ЗКИР, за вписване на кандидата в регистъра и дава становище за вписване или за отказ;

2. писмено уведомява кандидатите за нередовности в заявленията, в 7-дневен

срок от разглеждането им;

3. дава становище за отказ за вписване в регистъра при неотстраняване на нередовностите по т. 2;

4. прави предложения за срока, в който лицето не може да бъде вписано в регистъра, въз основа на акта по чл. 21, ал. 4 ЗКИР;

5. подготвя доклад за заличаване от регистъра.

(2) Вписванията, заличаванията и промените на данните в регистъра се извършват от длъжностно лице, определено със заповед на  изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, което има следните задължения:

1. приема и регистрира в деловодството на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, заявления за вписване/заличаване в регистъра на правоспособните лица;

2. приема и регистрира в деловодството на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, заявления от правоспособните лица по кадастър за извършване/прекратяване на дейността по административно обслужване;

3. извършва вписванията и заличаванията в регистъра въз основа на заповедите по чл. 18, ал. 2 и чл. 21, ал. 3 и 4 ЗКИР;

4. връчва свидетелствата и картите за правоспособност по чл. 13, ал. 1 и 3;

5. нанася настъпилите промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра;

6. дава справки за вписаните в регистъра обстоятелства;

7. води книгата по чл. 9, комплектува и съхранява партидните досиета;

8. извършва служебни проверки в регистри на държавната администрация, които съдържат данните по чл. 10, ал. 2 и чл. 11, ал. 2, и изисква служебно необходимите документи по чл. 10, ал. 3 и чл. 11, ал. 3.

(3) Длъжностното лице по ал. 2, след всяко вписване, заличаване и промяна на данните в регистъра, поставя дата.“

 

            § 13. Член 19 се изменя така:

            „Чл. 19. (1) На електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър се публикуват:

1. извадка от регистъра на правоспособните лица, която съдържа следните данни от партидата на всяко лице: номер на партида, собствено и фамилно име (наименование), адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес, дата на започване/прекратяване на дейността по административно обслужване, дата на изтичане на застраховката „Професионална отговорност“, дата на изтичане на срока на преминат курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация;

2. списък на лицата, заличени от регистъра на правоспособните лица, който съдържа: номер на партида, собствено и фамилно име (наименование) на лицето и срока за заличаването им.

(2) Регистърът и списъкът по ал. 1 се поставят и в сградата на всяка служба по геодезия, картография и кадастър, на разположение на гражданите.

(3) Регистърът и списъкът по ал. 1 се актуализират след настъпване на нови или при промяна в обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра.“

 

§ 14. Навсякъде в наредбата абревиатурата „ЕГН“ се заменя с „единен граждански номер“.

 

§ 15. В Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

 1. В § 1, ал. 1 думата „ползуването“ се заменя с „ползването“.
 2. В § 2, ал.1:

а)   точка 2 се изменя така:

„2. изработването на комбинирани скици за пълна или частична идентичност на границите на поземлени имоти, проекти за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, проекти за разделяне и обединяване на недвижими имоти, както и извършването на свързаните с тях геодезически измервания при условията на чл. 16, ал. 4 ЗКИР;“

б) създава се нова т. 3:

„3. дейности по чл. 56, ал. 1 от ЗКИР;“

в) досегашните т. 3 и 4 стават съответно 4 и 5.

 

§ 16. В приложението към чл. 5, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:

 1. В партида на правоспособно лице по чл. 17, ал. 1, т.1 ЗКИР (физическо лице):

а) създават се нови т. 5 -8:

„5. Започване на дейността по административно обслужване …………… г.

            6. Прекратяване на дейността по административно обслужване ……..….. г.

7. Курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация ………………№ ……….. г.

8. Застрахователна полица „Професионална отговорност“ №…………….. г.“

б) досегашната т. 5 става т. 9

2. В партида на правоспособно лице по чл. 17, ал. 1, т.2 ЗКИР (юридическо лице или едноличен търговец):

а) създават се нови т. 7 -11:

„7. Започване на дейността по административно обслужване ………….……г.

8. Прекратяване на дейността по административно обслужване ……..…….. г.

9. Списък на лицата - служители на търговеца, които ще извършват дейността по административно обслужване.

10. Курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация ………………№ ………... г.

11. Застрахователна полица „Професионална отговорност“ №…………….. г.“

 б) досегашната т. 7 става т. 12.

 

§ 17. В §  10 от Заключителни разпоредби към Наредба за изменение и  допълнение на Наредба № 3 от 2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра (Обн. ДВ, бр. 81 от 2017 г.) след думата „RegiX“ се поставя запетая и се добавя „но не по - късно от 22.11.2018 г.“

Заключителна разпоредба

 

     § 18. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в „Държавен вестник“.

 

МИНИСТЪР:

ПЕТЯ АВРАМОВА

 

                                                                                                                                                                 Проект!

 

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

 

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 16 февруари 2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра (Обн., ДВ, бр. 19 от 2001 г., изм., бр. 15 от 2006 г., изм. и доп., бр. 81 от 2017 г.)

 

            § 1. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:

 1. В ал. 2 думите „най-малко по едно“ се заменят с „най-малко едно“, а думите „на всеки 10 души“ се заличават.
 2. В ал. 3 накрая се добавя „или на един едноличен търговец“.
 3. Алинея 4 се отменя.

 

§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:

 1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Регистърът се води в цифров вид и се състои от партидите на правоспособните лица.“

 1. В ал. 2 след думата „води“ се добавя „в цифров вид“.

 

§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:

 1. Текстът на чл. 6 става ал. 1 и в нея:

а) точка 5 се изменя така:

„5. име на физическото лице, единен граждански номер, постоянен адрес и адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес, а за едноличния търговец - и наименование, седалище, код по БУЛСТАТ, адрес на управление“

б) в т. 6 след думите „адрес на управление,“ се добавя „адрес за кореспонденция“ и се поставя запетая.

 1. Създава се ал. 2:

„(2) Партидата на правоспособно лице, което извършва дейности по кадастър и/или дейността по чл. 56 ЗКИР, съдържа и следните данни:

1. датата на отбелязване в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР за започване на дейността по административно обслужване от правоспособното лице;

2. датата на отбелязване в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР за прекратяване на дейността по административно обслужване от правоспособното лице;

3. номер и датата на документ за преминат от правоспособното лице курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация;

4. номер и дата на застрахователна полица за сключена застраховка „Професионална отговорност“.

 

§ 4. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:

 1. В ал. 1 се създава изречение трето:

„Партидните досиета се подреждат в томове (класьори) по 20 броя. Томовете (класьорите) се номерират по възходящ непрекъснат ред.“

 1. В ал. 2 се създават т. 7-9:

„7. заявления от правоспособното лице и приложените към тях документи за извършване, съответно за прекратяване на дейността по административно обслужване, или за промяна на декларираните обстоятелства;

8. документи, удостоверяващи, преминат курс за поддържане и повишаване на

професионалната квалификация на правоспособното лице;

9. копия на застрахователни полици за сключена застраховка „Професионална отговорност“.“

3. В ал. 3 след думата „кадастъра“ се добавя „на дейността по административно обслужване,“.

 

§ 5. Член 8 се отменя.

 

§ 6. В чл. 9 след думите „книга за“ се добавя „наложените глоби и имуществени санкции по чл. 97а ЗКИР, както и за“.

 

§ 7. В чл. 11, ал. 1 думите „представляващия ги орган“ се заменят със „законния им представител“.

 

§ 8. В чл. 12, ал. 1 думите „изискуемите се“ се заменят с „изискуемите“.

 

§ 9. В чл. 13 се правят следните изменения:

 1. В ал. 1 думата „връчва“ се заменя с „издава“.
 2. Алинея 4 се отменя.

 

§ 10. Член 14 се изменя така:

„Чл. 14. Лицата, получили правоспособност по реда на ЗКИР, са длъжни да уведомят писмено Агенцията по геодезия, картография и кадастър, в 7-дневен срок, от настъпване на промени в данните по:

 1. чл. 6, ал. 1, т. 5, 6 и 11;
 2. чл. 6, ал. 2, т. 3 и т. 4.“

 

§ 11. В чл. 14а се правят следните изменения и допълнения:

 1. В ал. 1, т. 3 думите „чл. 14“ се заменят с „чл. 14, т.1“.
 2. Изречение второ на ал. 2 става ал. 3 и в нея  думата „официален“ се заличава.

 

§ 12. Член 16 се изменя така:

„Чл. 16. (1) Комисията по чл. 18, ал. 2 ЗКИР има следните задължения:

1. проверява в 30 -дневен срок от постъпване на заявлението по чл. 10, съответно по чл. 11, дали са налице условията по чл. 17 ЗКИР, за вписване на кандидата в регистъра и дава становище за вписване или за отказ;

2. писмено уведомява кандидатите за нередовности в заявленията, в 7-дневен

срок от разглеждането им;

3. дава становище за отказ за вписване в регистъра при неотстраняване на нередовностите по т. 2;

4. прави предложения за срока, в който лицето не може да бъде вписано в регистъра, въз основа на акта по чл. 21, ал. 4 ЗКИР;

5. подготвя доклад за заличаване от регистъра.

(2) Вписванията, заличаванията и промените на данните в регистъра се извършват от длъжностно лице, определено със заповед на  изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, което има следните задължения:

1. приема и регистрира в деловодството на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, заявления за вписване/заличаване в регистъра на правоспособните лица;

2. приема и регистрира в деловодството на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, заявления от правоспособните лица по кадастър за извършване/прекратяване на дейността по административно обслужване;

3. извършва вписванията и заличаванията в регистъра въз основа на заповедите по чл. 18, ал. 2 и чл. 21, ал. 3 и 4 ЗКИР;

4. връчва свидетелствата и картите за правоспособност по чл. 13, ал. 1 и 3;

5. нанася настъпилите промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра;

6. дава справки за вписаните в регистъра обстоятелства;

7. води книгата по чл. 9, комплектува и съхранява партидните досиета;

8. извършва служебни проверки в регистри на държавната администрация, които съдържат данните по чл. 10, ал. 2 и чл. 11, ал. 2, и изисква служебно необходимите документи по чл. 10, ал. 3 и чл. 11, ал. 3.

(3) Длъжностното лице по ал. 2, след всяко вписване, заличаване и промяна на данните в регистъра, поставя дата.“

 

            § 13. Член 19 се изменя така:

            „Чл. 19. (1) На електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър се публикуват:

1. извадка от регистъра на правоспособните лица, която съдържа следните данни от партидата на всяко лице: номер на партида, собствено и фамилно име (наименование), адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес, дата на започване/прекратяване на дейността по административно обслужване, дата на изтичане на застраховката „Професионална отговорност“, дата на изтичане на срока на преминат курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация;

2. списък на лицата, заличени от регистъра на правоспособните лица, който съдържа: номер на партида, собствено и фамилно име (наименование) на лицето и срока за заличаването им.

(2) Регистърът и списъкът по ал. 1 се поставят и в сградата на всяка служба по геодезия, картография и кадастър, на разположение на гражданите.

(3) Регистърът и списъкът по ал. 1 се актуализират след настъпване на нови или при промяна в обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра.“

 

§ 14. Навсякъде в наредбата абревиатурата „ЕГН“ се заменя с „единен граждански номер“.

 

§ 15. В Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

 1. В § 1, ал. 1 думата „ползуването“ се заменя с „ползването“.
 2. В § 2, ал.1:

а)   точка 2 се изменя така:

„2. изработването на комбинирани скици за пълна или частична идентичност на границите на поземлени имоти, проекти за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, проекти за разделяне и обединяване на недвижими имоти, както и извършването на свързаните с тях геодезически измервания при условията на чл. 16, ал. 4 ЗКИР;“

б) създава се нова т. 3:

„3. дейности по чл. 56, ал. 1 от ЗКИР;“

в) досегашните т. 3 и 4 стават съответно 4 и 5.

 

§ 16. В приложението към чл. 5, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:

 1. В партида на правоспособно лице по чл. 17, ал. 1, т.1 ЗКИР (физическо лице):

а) създават се нови т. 5 -8:

„5. Започване на дейността по административно обслужване …………… г.

            6. Прекратяване на дейността по административно обслужване ……..….. г.

7. Курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация ………………№ ……….. г.

8. Застрахователна полица „Професионална отговорност“ №…………….. г.“

б) досегашната т. 5 става т. 9

2. В партида на правоспособно лице по чл. 17, ал. 1, т.2 ЗКИР (юридическо лице или едноличен търговец):

а) създават се нови т. 7 -11:

„7. Започване на дейността по административно обслужване ………….……г.

8. Прекратяване на дейността по административно обслужване ……..…….. г.

9. Списък на лицата - служители на търговеца, които ще извършват дейността по административно обслужване.

10. Курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация ………………№ ………... г.

11. Застрахователна полица „Професионална отговорност“ №…………….. г.“

 б) досегашната т. 7 става т. 12.

 

§ 17. В §  10 от Заключителни разпоредби към Наредба за изменение и  допълнение на Наредба № 3 от 2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра (Обн. ДВ, бр. 81 от 2017 г.) след думата „RegiX“ се поставя запетая и се добавя „но не по - късно от 22.11.2018 г.“

Заключителна разпоредба

 

     § 18. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в „Държавен вестник“.

 

МИНИСТЪР:

ПЕТЯ АВРАМОВА