Премини към основното съдържание

Проект на Инструкция за създаване и поддържане на държавната нивелачна мрежа

Проектът на Инструкция за създаване и поддържане на Държавната нивелачна мрежа е разработен с цел актуализиране на нормативната уредба, регламентираща изпълнението на държавната политика в областта на геодезията.

Основанието за издаването на инструкцията е предвидено в § 4 от преходните и заключителни разпоредби на Наредба № РД-02-21-1 от 9.07.2015 г. за Държавната нивелачна мрежа /обн., ДВ, бр. 55 от 21.07.2015 г./

Дата на откриване: 3.7.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 3.8.2020 г.

slogan bg