Премини към основното съдържание

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър

Предлаганите изменения в Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър се налагат поради констатирана необходимост от укрепване на административния капацитет на службите по геодезия, картография и кадастър, предвид натовареността на служителите, поради увеличено покритие на територията на страната с кадастрална карта и кадастрални регистри и съответното увеличение на предоставяните административни услуги. Нарасналият обем работа води до високи нива на напрежение, стрес и повишен риск за здравето на служителите, както и до случаи на изпълнение на услугите след нормативно определените срокове.

            С предложеният проект на нормативен акт се предвижда оптимизиране на щатния състав на АГКК, като от общата и специализираните дирекции на централната администрация се прехвърлят 7 щатни бройки към териториалните звена на АГКК – службите по геодезия, картография и кадастър.

          С увеличаване на персонала на службите по геодезия, картография и кадастър ще се постигне по-добра ефективност и ефикасност при изпълнение целите на АГКК – създаване на кадастъра на Република България, подобряване на административното обслужване, създаване на геодезически и картографски материали и данни, създаване и поддържане на специализираните карти и регистри по Закона за устройство на Черноморското крайбрежие. С повишаване на числения състав на службите по геодезия, картография и кадастър ще се оптимизира тяхната дейност, като изпълнението на специализираните дейности и административното обслужване на гражданите ще се извършва от по-голям брой служители. По този начин ще се намали натовареността на служителите, което ще доведе до по-високо качество при изпълнение на дейността, а оттам и на удовлетвореност на потребителите на кадастрални услуги.

 

Дата на откриване – 12.10.2022 г.

Дата на приключване – 26.10.2022 г.

Сфера на действие: Регионално развитие

Целева група: Всички заинтересувани

Категория
Проекти на нормативни актове

slogan bg