Списък на служителите, оправомощени да издават официални документи и справки за територията на цялата страна