Предоставяне на схема на основната геодезическа и нивелачна мрежа в М 1:25 000, в цифров вид.