Предоставяне на пространствени координати за геодезическа точка, получени от ГНСС измервания.