Предложения и сигнали, постъпили в Агенцията по геодезия, картография и кадастър