Раздел VI от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители, приета с Постановление № 175 на МС , изм. и доп. ДВ. бр.79 от 8 Октомври 2019г.