НАРЕДБА № РД-02-20-3 от 29 септември 2016 г. за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимия имот и на номера на зоната на ограничение в кадастъра (обн. ДВ-брой: 80, от дата 11.10.2016 г.)