Информация за площта на областите в Република България и покритието им с кадастрална карта