В Държавен вестник, бр. 41 от 21.05.2019 г., и ДВ, бр. 44 от 04.06.2019 г са публикувани изменения както следва: