На 20.07.2017 г. Агенцията по геодезия, картография и кадастър проведе при голям интерес Oткриваща пресконференция по проект „Създаване на кадастрални данни в цифров вид и развитие на електронните административни услуги на АГКК“