Старши експерт „Създаване и поддържане на кадастъра", Адм. звено: Служба по геодезия, картография и кадастър Хасково