Старши експерт „Административно обслужване", в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Ловеч