Младши експерт АО, Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Монтана,