За предоставянето на данни от актовете за собствеността гражданите дължат ли заплащане на такси? Как точно трябва да означат границите на имота?