Какви данни се съдържат в кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти?