Услуги по текущо, основно и извънредно почистване на сградите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и териториалните й звена