Примерен образец на обяснителна записка към проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри