Извършване на периодични медицински прегледи и изследвания на служителите, работещи в АГКК и 28-те СГККК