Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с основен ремонт на 4 етаж в корпус 2 на административната сграда на АГКК, находяща се в гр. София, ул. „Мусала“ 1, включително упражняване на авторски надзор