В ДВ, бр. 97 от 23.11.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва: