В ДВ, бр. 94 от 13.11.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва: