В ДВ бр. 94 от 13.11.2018 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва: