В ДВ, бр. 88 от 08.11.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва: