В ДВ, бр. 87 от 31.10.2017 г. -откриване на производство по създаване на КККР на землището на с. Чавдар, община Чавдар, област София