В ДВ, бр. 82 от 05.10.2018 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва: