В ДВ, бр. 78 от 21.09.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва: