В ДВ, бр. 68 от 27.08.2019 г. е обнародвана обява на изпълнителния директор на АГКК, както следва:.