В ДВ бр. 65 от 16.08.2019 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва: