В ДВ, бр. 60 от 07.08.2015 г. e публикувана обява за приети кадастрална карта и кадастрални регистри на район „Възраждане“, Столична община