В ДВ, бр. 59 от 26.07.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва: